Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 30 Nykvarn

Telefon 08 - 555 010 00

Kontaktperson

Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Telefon 08 - 555 010 50

Krishantering

För att hantera en extraordinär händelse i kommunen så finns en krisledningsplan antagen av kommunfullmäktige.

Lagen om extraordinär händelse (LEH 2006:544) styr kommuner och landsting i fredstid. I lagen definieras en extraordinär händelse som en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarligt störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen eller landstinget.

Krisledningsplan

Nykvarns kommuns krisledningsplan antogs av kommunfullmäktige 2013-06-30. Planen definierar övergripande mål och verksamhetsmål och när kommunens krisledning ska ta ansvar för beslut och åtgärder vid extraordinära händelser och svåra påfrestningar på samhället.

Till krisledningsplanen hör en informationsplan som beskriver hur informationsarbetet ska organiseras vid en krissituation.

Krisinformation - kriswebb

På kommunens webbplats kommer information, råd och anvisningar publiceras kontinuerligt vid en större/extraordinär händelse. Under en kris kommer kommunen också att förse media med tillgängliga fakta.

Det är viktigt att var och en är uppmärksam på vad som är fakta och rykten. Felaktig information riskerar att förvärra problemen för både dig och samhället.

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn