Kontakta oss

Besöksadress

Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn

Telefon 08-555 010 00

Landsbygdsutveckling

Ny bebyggelse på landsbygden ska i första hand utvecklas i anslutning till befintlig sammanhållande bebyggelse inom de stråk som pekas ut i kommunens översiktsplan.

Större delen av Nykvarns kommuns geografiska yta består idag av tätortsnära landsbygd. För att ge goda möjligheter åt de areella näringarna och deras ekosystemtjänster, ska landsbygden inte ytterligare delas upp av ny bebyggelse.

Enligt kommunens översiktsplan ska bebyggelseutvecklingen koncentreras till ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara stråk inom tätorten och upp mot Mälarkusten. Den gröna strukturen med stora orörda naturområden i nordost och sydväst runt Yngern ska värnas. 

Inom dessa bebyggelsestråk förväntas långsiktig service i form av infrastruktur som till exempel kommunalt vatten och avlopp, gång- och cykelvägar, ridleder, bredband, kollektivtrafik, hållplatser, service samt barn- och äldreomsorg, mötesplatser, fritidsaktiviteter och annan service.

Föreslagen stråkutbyggnad
Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn