Förslag till lekplatsplan ute på samråd

Lekplatsplanen ger en nulägesbeskrivning av lekplatsernas kondition och fastslår hur lekplatserna på allmän parkmark inom Nykvarns kommun ska drivas och utvecklas ur såväl lek-, säkerhets- och tillgänglighetssynpunkt. Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-21 att låta den framtagna lekplatsplanen gå ut på samråd.

Inför framtagandet av lekplatsplanen har förskolebarn och elever t.o.m. årskurs 5 i Nykvarn fått möjlighet att svara på en enkätundersökning och rita teckningar med önskemål om hur de vill att en lekplats ska se ut. 781 elever svarade på enkäten.

Under förutsättning att tillgänglighet och godtagbart avstånd säkerställs så är ett färre antal lekplatser med god standard att föredra framför flera med lägre stan­dard. Nu vill kommunen veta vad du tycker om förslaget.

Lämna in dina synpunkter senast den 17 mars 2017 till:
Nykvarns kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
155 80 Nykvarn

eller skicka e-post till:
kommun@nykvarn.se

LekplatsplanenPDF antagen

Dela sidan

Sidfot med kontaktuppgifter och allmän webbplatsinformation

Kontakta oss

Nykvarns kommun

Telefon: 08-555 010 00

Fax: 08-555 014 99

E-post: kommun@nykvarn.se

Organisationsnummer: 212000-2999

Besöksadress: Centrumvägen 26

Postadress: 155 80 Nykvarn