Nykvarns kommun

Här kan du läsa mer om vilken avgift som ska betalas för förskola samt hur den beräknas.

Maxtaxa

Nykvarns kommun använder maxtaxa. Det innebär att det finns en högsta avgift som kommunen tar ut för ditt barns plats i förskola. Avgifterna beräknas i procent på hushållets gemensamma bruttoinkomster, det vill säga inkomster före skatt.

Om ditt hushåll tjänar 54 830 kronor brutto eller mer per månad gäller den högsta avgiften. Du betalar avgiften för tolv månader per år. Varje faktura gäller för innevarande månad.

Den 1 januari 2023 infördes en ny maxtaxa. De nya avgifterna beror på att det statsbidrag som kommunen får från Skolverket förändras.

OBS! Barn som har en förskoleplacering får automatiskt en fritidshemsplacering när barnet börjar förskoleklass om platsen inte sagts upp i e-tjänsten, Hypernet, senast två månader före skolstart.

Avgifter förskola för barn 1-5 år fr om 1 januari 2023

Skriv tabellbeskrivning här


Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3 % av inkomsten

1 645 kr/månad

Barn 2

2 %

1 097 kr/månad

Barn 3

1 %

548 kr/månad

Barn 4

ingen avgift


Med barn 1 menas det yngsta barnet.

Beräkning av avgiften

Ni registrerar era inkomster i E-tjänsten förskola. Det är viktigt att ni lämnar de senaste inkomsterna ni har eftersom Nykvarns kommun annars tar ut fel avgift av er. Om ni inte registrerar era inkomster kommer kommunen ta ut den högsta avgiften.

Detta räknas som inkomst

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Arvoden
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Sjukpenning
 • Sjukbidrag
 • Livränta
 • Pension (Ej barnpension)
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (Ersättning för merutgifter skall inte tas med)
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet (Det belopp som förs ut på deklarationens huvudblankett)

Detta räknas inte som inkomst

 • Studiemedel
 • Underhållsbidrag/stöd
 • Försörjningsstöd
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag och statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag

Vems inkomst räknas?

Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomster före skatt. Med hushåll menas de vuxna som är folkbokförda och bor i samma hem. Att vara gift eller inte spelar ingen roll och det spelar inte heller någon roll om barnet är gemensamt eller inte. Det är alltid den/de som är vårdnadshavare som är platsinnehavare och ansvarig för avgiften.

Allmän förskola

Från och med hösten det året ett barn fyller tre år erbjuds avgiftsfri allmän förskola med 525 timmar per år (15 timmar/vecka) fram tills sommaren då barnet ska börja i förskoleklass. De 525 timmarna följer grundskolans läsår och tar därför lov när skolorna har lov. Om du vill välja detta alternativ gör du det i e-tjänsten. Du har då två månaders uppsägningstid från den avgiftsbelagda förskolan.

För dem som nyttjar förskola mer än 525 timmar per år reduceras istället avgiften för dessa timmar, vilket motsvarar 35 procent av den fulla avgiften varje månad.

Faktura

Faktura betalas varje månad om räknas på samma månad, alltså fakturan som ska betalas i maj avser maj. För att syskonrabatt ska kunna utgå krävs att det är samma fakturamottagare för de barn som rabbatten ska räknas på.

Betala med e-faktura eller autogiro

Hur ni gör för att skaffa e-faktura eller autogiro kan du läsa på sidan Autogiro och e-faktura.

Om du inte betalar i tid

Vid betalning efter förfallodagen tillkommer en påminnelseavgift på 150 kronor, samt räntekostnader enligt gällande lag. Obetald räkning överlämnas för indrivningsåtgärder.

Avstängning

Efter utredning kan avstängning tillämpas i följande fall:

 • Efter två obetalda avgifter
 • Platsen erhållits på grund av oriktiga uppgifter
 • Platsen har inte utnyttjats under två månader utan giltigt skäl

Ja, om ni har mer än ett barn i kommunens förskola eller fritidsverksamhet så gäller olika procentsatser för respektive verksamhet. Om ni till exempel har ett barn på heltid på förskola och ett på fritids betalar ni enligt prislistan nedan. Tänk bara på att samma vårdnadshavare måste stå som innehavare av barnomsorgsplatserna för att syskonrabatten ska gälla.

Inkomsttaket per månad är 54 830 kr. Avgifterna blir alltså inte högre om hushållets inkomster är 54 830 kronor/månad eller mer.

Förskola - 2023

Tabell över avgifter för förskola 2023


Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3%

1 645 kr/månad

Barn 2

2 %

1 097 kr/månad

Barn 3

1 %

548 kr/månad


Fritidshem 2023

Tabell över avgifter för fritidshem 2023


Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2 %

1 097 kr/månad

Barn 2

1 %

548 kr/månad

Barn 3

1 %

548 kr/månad


Kommunen har inte möjlighet att dela upp barnomsorgsfakturan. Fakturan gäller därför hela beloppet och vårdnadshavarna får själva reglera kostnaden mellan sig.

Kom ihåg att avanmäla samborelationen i e-tjänsten så att bara den ena vårdnadshavarens inkomst ligger till grund för beräkningen av förskole avgiften.

Om ditt barn inte ska gå på fritidshem och du inte vill betala för förskolan under sommaren säger du upp förskoleplatsen i april med två månaders uppsägningstid. Men om barnet ska gå på fritidshem, fortsätter du betala för platsen. Efter sommaren går den automatiskt över från förskoleplats till fritidshem.