Nykvarns kommun

Är du antagen till ett gymnasieprogram som inte finns i Stockholmsregionen och behöver flytta till annan ort för att genomföra studierna? Då kan du söka inackorderingstillägg hos Nykvarns kommun.

Kan du få bidrag?

Du har rätt till bidrag om du:

 • Är folkbokförd i Nykvarns kommun.
 • Är under 20 år.
 • Är förstahandsintagen på ett nationellt gymnasieprogram på en kommunal skola som inte finns i avtalsområdet Storstockholm exempelvis riksrekryterande utbildningar (RIG).
 • Har mer än 60 km i resväg till skolan eller mer än två timmars resväg enkel väg eller/och om SL-kortet inte räcker.
 • Studerar heltid. Med heltidsstudier menas att din utbildning omfattar all schemabunden undervisning för programmet/kursen.
 • Ersättningens storlek är 1/30 av basbeloppet.

Du har inte rätt till bidrag om du:

Ersättning betalas ut till myndig elev, annars till vårdnadshavare. Ersättning ges ej retroaktivt.

Ansökan

Du måste ansöka om inackorderingstillägg för varje nytt läsår. Ansökan hittar du på denna sida. Skicka ansökan till: Utbildningskontoret, Nykvarns kommun, 155 80 Nykvarn.

Ändrade förhållande och anmälningsskyldighet

Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som du lämnar i ansökan. Om du tar emot inackorderingstillägg utan att ha rätt till det blir du skyldig att betala tillbaka beloppet. För att undvika återkrav är det därför viktigt att du anmäler till Utbildningskontoret om du:

 • avbryter studierna
 • byter skola
 • byter utbildning
 • minskar din studieomfattning från heltid till deltid
 • flyttar hem
 • flyttar till annan kommun

Överklaga beslut

Är du missnöjd med ditt beslut? Då kan du överklaga det. Överklagan måste göras skriftligt och lämnas in inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet.

Överklagan bör innehålla:
- personuppgifter till den beslutet berör (även vårdnadshavares till barn under 18 år).
- vilket beslutet är, vilket beslut ni önskar och varför beslutet är felaktigt.
- båda vårdnadshavares underskrift.

Överklagan ska skickas till den som fattade beslutet om avslag.