Nykvarns kommun

Behöver ditt barn extra stöd från både kommun och landsting? I Nykvarn arbetar kommunen och landstinget tillsammans - om du vill det.

I Nykvarn finns ett lokalt samarbetsorgan - en BUS-grupp med representanter från förskoleverksamheten, skolan, handikappomsorgen, individ- och familjeomsorgen samt barnavårdscentralen (BVC). BUS står för "Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen och landstinget".

Den lokala BUS- gruppen kan tillsammans med dig och ditt barn/ungdom samordna och utforma det stöd som är bäst för er.

Tillsammans kan vi utforma en gemensam plan för barnet/ungdomen där det framgår vilka insatser som ska göras och hur arbetet följs upp. Experter kan kallas in när vi tillsammans anser att det behövs extra insatser.

Samordnande handläggare

Vårdnadshavare till barn/ungdomar med funktionsnedsättning har rätt till en samordnande handläggare som har till uppgift att aktivt hjälpa till med samordning av samhällets insatser.

Den lokala samverkansgruppen (BUS-gruppen) utser samordnande handläggare i samråd med vårdnadshavare och barn/ungdom. Kommunen har ett övergripande ansvar för att samordnande handläggare utses. Den samordnande handläggaren ska hjälpa dig som vårdnadshavare.

En skriftlig plan ska tas fram tillsammans med dig och barnet/ungdomen, den samordnande handläggaren och den personal som du/ni vill ha med. Den samordnande planen ska innehålla kartläggning av behov, övergripande planering av mål, insatser och ansvarsfördelning samt vara tidsbegränsad för uppföljning/utvärdering.

Sekretess gäller

Det är du som vårdnadshavare som bestämmer om du vill ha stöd genom samverkan. Sekretess gäller mellan olika myndigheter. Samverkan sker först efter att du har gett klartecken till det.

Hur går det till?

Om du vill att ett samverkansarbete ska starta för ditt barn kan du ta upp frågan med den verksamhet du har kontakt med; på förskolan, i skolan, hos individ- och familjeomsorgen eller hos BVC.