Nykvarns kommun

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall enligt miljöbalken.

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige.
Renhållningsordningen består av avfallsplan, föreskrifter för avfallshantering och en taxa.
Avfallsföreskrifterna beskriver våra regler och på vilket sätt avfallshanteringen går till.