Nykvarns kommun

Sedan början av 1950-talet har det funnits särskilda bestämmelser om byggande vid stränder.

Vad innebär strandskydd?

Strandskyddets huvudsakliga uppgift är att värna om allemansrätten och friluftslivet samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla.

Huvudregeln är att åtgärder inom strandskyddat område är förbjudna. Man behöver då söka en dispens från strandskyddsreglerna om man till exempel vill bygga ett hus.

Det finns dock vissa undantag från reglerna om strandskydd, beslutade av länsstyrelsen. Undantagen gäller vissa kompletteringsåtgärder.

Strandskyddsbestämmelserna

De nu gällande strandskyddsbestämmelserna finns i miljöbalken som gäller från 1998 (SFS 1988:808). Enligt 7 kapitlet i miljöbalken omfattar strandskyddet land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. I vissa fall är strandskyddet utvidgat ända upp till 300 meter.

Strandskyddet gäller generellt i hela landet, men det finns möjlighet att söka dispens från förbuden om man har särskilda skäl. Strandskydd kan också vara upphävt för ett område i en detaljplan enligt särskilt beslut av en myndighet om det har funnits särskilda skäl. Det finns även områden som inte omfattas av strandskydd på grund av äldre regler.

Vad är syftet med strandskydd?

Strandskyddet huvudsakliga uppgifter är att värna om allemansrätten och friluftslivet samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla.

I ett strandskyddsområde får enligt 7 kap 15 § miljöbalken inte

  • nya byggnader uppföras,
  • byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
  • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
  • åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Strandskyddsbestämmelserna omfattar all nybyggnation. Detta innebär att även friggebodar, som ju får uppföras utan bygglov minst 4,5 meter från tomtgräns, inte får uppföras inom strandskyddsområdet. För dem krävs dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Kan man få dispens från strandskyddsbestämmelserna?

Dispens från strandskyddsbestämmelserna kan endast medges om det finns särskilda skäl. Vad som utgör särskilda skäl framgår av 7 kap 18 c § miljöbalken (se nedan).

Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna görs hos bygg- och miljönämnden. Till ansökan ska du bifoga en situationsplan (karta) där exempelvis bryggan eller friggeboden är inritad och måttsatt. I de flesta fall till exempel för bryggor behövs också en motivering som beskriver det valda utförandet, placeringen och den sökandens behov av åtgärden.

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften - det vill säga om området

  • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
  • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
  • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
  • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
  • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Utdrag ur Miljöbalken 7 kap 18 c §

Undantag från krav på dispens

Det finns vissa åtgärder som inte kräver strandskyddsdispens. Det kan dock krävas bygglov. Undantagen från krav på dispens gäller inte för komplementbostadshus, den så kallade Attefallsbyggnaden.

Länsstyrelsen i Stockholms län har beslutat om nya föreskrifter om undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde som gäller sedan 1 januari 2015 (du hittar hela beslutet under Relaterad information).

Reglerna innebär att man som tomtägare är befriad från att söka strandskyddsdispens för vissa kompletteringsåtgärder, till exempel komplementbyggnad och vissa tillbyggnader. Observera att det dock kan krävas bygglov för åtgärden.

Förutom att fastigheten ska vara belägen inom området på kartan enligt föreskrifterna, måste kompletteringsåtgärden uppfylla följande förutsättningar:


•Kompletteringsåtgärden måste uppföras i sin helhet inom 15 meter från huvudbyggnaden och inte närmre strandlinjen än 25 meter.
•Om fastigheten har en tomtplats måste åtgärden uppföras i sin helhet inom tomtplatsen och samtidigt uppfylla förutsättningarna i punkten ovan.

Om ovanstående krav inte uppfylls måste en dispens från strandskyddet sökas.

Tomtplatsavgränsning

Den myndighet som ger dispens ska också besluta om tomtplatsavgränsning enligt 7 kapitlet 18 f § Miljöbalken, det vill säga avgöra hur stort område runt byggnaderna eller anläggningarna som får tas i anspråk som tomt eller på annat sätt användas för ändamålet.

Vill du veta om det har fattats ett beslut om strandskyddsdispens med tomtplatsavgränsning för din fastighet kontakta kommunens bygglovsavdelning via bygglov@nykvarn.se eller ring 08-555 010 00.

Komplementbostadshus kräver strandskyddsdispens

Att uppföra ett komplementbostadshus (en variant av Attefallshus) omfattas inte av detta undantag utan kräver strandskyddsdispens.