Nykvarns kommun

Planerar du att skaffa bergvärme, jordvärme eller sjövärme? Då ska du anmäla det till bygg-och miljönämnden. Det är viktigt att du anmäler i god tid. Luftvärmepumpar behöver du inte anmäla.

Vad gäller om jag vill installera värmepump?

Värmepumpar är ett bra alternativ för uppvärmning. De använder energi från berggrunden, jorden eller grundvattnet och omvandlar den till värmeenergi. Men eftersom det finns risk för skador på miljön ska installation av värmepump anmälas till kommunen innan arbetet påbörjas.

Du bör skicka in din anmälan minst sex veckor innan du tänker installera anläggningen. Luftvärmepumpar behöver du inte anmäla.

Du får börja installera din värmepump tidigast sex veckor efter att bygg- och miljönämnden har tagit emot din anmälan eller när du får vårt skriftliga beslut om att din anmälan är godkänd.

Om det finns berörda grannar är det också viktigt att tänka på att invänta överklagningstiden så att beslutet har hunnit vinna laga kraft när man börjar. Om du börjar installera innan du har ett beslut som vunnit laga kraft finns det risk för att du behöver göra om anläggningen. Om du planerar att borra inom ett vattenskyddsområde krävs tillstånd, då måste du alltid vänta tills du får ett skriftligt tillstånd från oss innan du får börja.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är Sveriges expertmyndighet på geologi och har skrivit en handbok om bland annat borrning av bergvärmebrunnar. Handboken heter Normbrunn -16 och går att ladda ner gratis på SGU:s websida. Handboken vänder sig både till dig som ska skaffa bergvärme och till din brunnsborrare. I Normbrunn -16 ger SGU rekommendationer för hur bergvärmebrunnar bör placeras för att minska risken för att grundvatten och dricksvatten förorenas. Det finns också en rekommendation om lämpligt avstånd till andra bergvärmebrunnar, för att anläggningen ska fungera så bra som möjligt. Vi utgår från rekommendationerna i Normbrunn-16 när vi bedömer anmälningar om att installera värmepump.

Dina grannarna kan känna till information om till exempel gamla borrhål, dricksvattentäkter och enskilda avloppsanläggningar.

Grannyttrande från samtliga berörda grannar ska bifogas för att ärendet ska vara komplett. Alla grannar som har sin tomtgräns inom 20 meter från planerat borrhål räknas som berörda samt grannar som har egen dricksvattenbrunn inom 50 meter. Alla berörda grannar ska få ta del av anmälan samt situationsplanen med borrhålets placering.

Observera att det är fastighetsägaren som ska skriva under grannyttrandet. Om du avser att borra eller vinkla borrhålet utanför din fastighetsgräns krävs avtal med berörd fastighetsägare.

Det är du som fastighetsägare som ska ha kunskap om var ledningar och rör är dragna på din fastighet. Det kan du till exempel få genom att kontakta Ledningskollen och genom att titta på ritningar av huset, se relaterad information till höger.

Bygg- och miljönämnden ställer krav på att du anlitar en certifierad borrare för din installation. En dåligt utförd borrning kan bland annat medföra skador på fastigheter, att utlovade energibesparingar uteblir och i värsta fall betydande miljöproblem. Som uppdragsgivare kan du få del av ansvaret för vad din borrare har orsakat. Det går att söka efter certifierade borrare på Sveriges Geologiska Undersöknings hemsida, se relaterad information till höger.

Borrvatten bör hanteras i slutet system/avslammas i container eller liknande. Avslammat vatten bör infiltreras på grönyta. Vattnet får inte släppas till kommunens dagvattennät eller till vattendrag. Vid behov ska åtgärder vidtas för att förhindra att avslammat borrvatten transporteras till intilliggande fastigheter.

Finns det fornlämningar på fastigheten?

Innan man startar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning behöver man tillstånd från länsstyrelsen. Mer information om detta hittar på Länsstyrelsens hemsida, se relaterad information till höger.