Nykvarns kommun

Nykvarns kommun ingår i Östra Sveriges Luftvårdsförbund som övervakar luftkvaliteten i Södermanlands, Stockholm, Uppsala och Gävleborgs län.

Förbundet har bildats för att bidra till en förbättrad luftkvalitet i regionen och ger på olika sätt faktaunderlag till sina medlemmar och andra som påverkar luftens kvalitet.

Det konkreta arbetet med luftvård och övervakning av luftens kvalitet består huvudsakligen av tre delar:

  • sammanställning av utsläppskällor
  • mätningar av luftkvalitet och meteorologi
  • modeller för spridning och nedfall av luftföroreningar.