Nykvarns kommun

Arbetet med att förnya Nykvarns centrum beräknas pågå fram till 2026. Omvandlingen ger närmare 300 nya bostäder, en fördubbling av den kommersiella ytan, nya kontorslokaler och utökade parkeringsmöjligheter.

Placeholder

Hur förnyas Nykvarns centrum?

Totalt byggs 279 lägenheter och flera lokaler. De första byggnaderna stod klara under första halvan av 2023. Området får både bil- och cykelpool.

Etapp nr 1 i omvandlingen av centrum är husen i bakkanten av slänten och punkthuset mot torget (kvarter 4, 5 och 6 ). I denna etapp byggs 135 lägenheter plus lokaler för handel och restaurang. Bygglov för den etappen beviljades i november 2021. Husen var klara för inflyttning första kvartalet 2023. Ica flyttade in hösten 2023.

Nästa etapp blir kvarter 3 som ligger där Kantarellen är i dag. Här byggs ett underjordiskt garage och två huskroppar med 38 lägenheter. Garagebygget delas upp i omgångar för att möjliggöra parkering i centrum under ombyggnad. Etappen beräknas vara klar för inflyttning hösten 2024.

Den sista etappen blir kvarter 7 och 8 närmast Hökmossvägen. Här byggs 136 lägenheter som beräknas vara klara våren 2025.

Vem äger Nykvarns centrum?

Nykvarns centrum ägs av Sveaviken, ett företag som utvecklar hyresbostäder på olika platser i Sverige, och Sveaviken Exploatering. De har knutit till sig byggentreprenören Moko som står för design och projektering. Mokos systerbolag Moby ansvarar för montage och färdigställande. Moko och Moby levererar bostäder byggda i färdiga moduler, vilket ger kortare byggtid än traditionell byggteknik.

Kommunens ytor

Nykvarns kommun ansvarar för så kallad allmän platsmark i centrum, det vill säga offentliga ytor som kommunala gator och torg. Dessa ytor görs i ordning i takt med att kvarteren blir färdiga.

Detta händer i projektet

Oktober-december 2023: ICA och Systembolaget flyttar in i sina nya lokaler. Rivning av kantarellen planeras, för att byggnation av kvarter 3 senare ska kunna starta. Även ICAs gamla lokaler ska rivas.

Juli-september 2023: Kvarter 4 och 6 är inflyttade, inflytt i kvarter 5 påbörjas. Byggnationen av de lägre husen bakom kvarter 4 och 5 forstätter och beräknas vara klara för inflytt i slutet av september.

April 2023: En ny byggordning från Moko gör att planen för i vilken ordning saker kommer byggas har ändrats. Tidigare har det kommunicerats att parkeringsplatserna utanför kommunhuset kommer att halveras i nästa etapp. Nu står det klart att det inte kommer att bli så. I stället bevaras parkeringen under hela 2024 och kommer också under en del av perioden fram till dess att bli större efter att de gamla husen intill parkeringen rivs.

Februari 2023: De första husen i nya centrum är så gott som klara. Snart är det dags för nästa etapp i det stora byggprojektet. Då påverkas bland annat den yta som i dag är parkeringsplats framför kommunhuset.

Januari 2023: Kvarter 4 - Plåttak och solcellsanläggning färdigställs. Invändigt arbete pågår för att förebereda lokaler i bottenplan.
Kvarter 5 - De sista modulerna sätts på plats under vecka 4 och utvändiga arbeten med fasad och tak påbörjas under vecka 5. När alla moduler är på plats görs invändiga arbeten. Arbete på innergården pågår.
Kvarter 6 - Kvarteret är klart för inflytt.

September 2022: Kvarter 6 - Plåtslagare lägger plåttak.Fasader kläs med rostfärgade skifferplattor. Inomhusarbeten färdigställs. Kvarter 4 - Inomhusarbeten startar. Takbyggnation har påbörjats. Förberedande arbeten för fasadbeklädning pågår.
Kvarter 5 - Slutfasen av grundarbetena inför modulmontaget pågår och beräknas vara klar vecka 39. Montage av moduler ska enligt plan inledas vecka 42.

Maj 2022: Planering görs för kommande leveranser som kommer med breda, tunga och långa transporter som kommer att påverka trafiken i centrum.

Mars 2022: Det första aktivitetstorget ställs i ordning framför Nykvarnskyrkan. Här finns möjlighet att spela boule.

Projektering pågår för den allmänna platsmark som kommunen kommer att överta.

December 2021: Garaget mot Centrumvägen har öppnat för allmänheten.

November 2021: Kommunen har beviljat bygglov till etapp 1 och delar av etapp 2. I den ingår kvarter 4, 5, 6 och 7.
Kvarter 4, 5 och 7 består av tre flerfamiljsfastigheter mot åsen. Bakom placeras tre parhus. Kvarter 6 är ett separat punkthus vid det nya torget. Grusparkeringen stängs av från och med den 29 november. Flytt av transformatorstation pågår under veckorna 48 och 49. Under vecka 47 ställs en container upp på stora parkeringen.

Oktober 2021: Kommunen har beviljat marklov för förberedande arbete. Förberedande arbeten i form av schaktning har påbörjats för kvarter 6 och slänten rensas för att kunna sponta och schakta även för kvarter 4 och 5. Planering pågår för evakuering av "Kantarellen". Bygglovskompletteringar har skickats in av Slättö för att besvara kommunens frågor. Boulebanor kommer åter inom kort att anordnas på aktivitetstorg under byggtiden. Befintligt underjordiskt garage öppnas upp.

Maj 2021: Kommunen och fastighetsägaren har skrivit ett nytt avtal om antalet parkeringsplatser i projektet. Därmed förbättras förutsättningarna för att centrumbygget blir klart i tid.I detaljplanen för centrum finns en rekommendation kring antalet parkeringsplatser. Tack vare det kollektivtrafiknära läget och genom att fastighetsägaren tar fram en bil- och cykelpool finns en överenskommelse om att minska antalet platser med 22 procent, från 433 till 338 platser.

Sommaren 2020: Fastighetsbolaget Slättö har anlagt ett aktivitetsområde med boulebanor, poesi- och fotovägg samt sittgrupper i centrum. Bouleset och spelregler finns att låna i kafé Änglagott. Samtidigt har en ny stor parkering öppnats intill Ica med infart från Mickael Winklers väg. Där, och i övriga delar av centrum, gäller tre timmars fri parkering.