language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Ändring av detaljplan för del av Ströpsta 3:312 (Bergtorp förskola)

Detaljplanen möjliggör en större parkeringsplats och avsläppningsyta.

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2022:354

Projektnamn
Bergtorp förskola

Område
Tätorten, Bergtorp

Planarbetets innehåll
Förskola

Skede
Inför antagande

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för en större parkeringsplats och avsläppningsyta tillhörande förskolan för att förhindra trafikproblem som förväntas uppstå längs den högt trafikerade Järnavägen.

Planområdet är beläget i Bergtorp, cirka 1,5 kilometer sydost om Nykvarns centrum. Planområdet är cirka 800 kvadratmeter stort och är idag angett som natur i gällande detaljplan.

Planområdesgräns på flygfoto i rosa (klicka för större bild).

Planprocessens skeden

Planförslaget ställdes ut för granskning under perioden 2023-02-08 och 2023-02-21.
Under denna period hade du möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter på planförslaget. Under relaterad information hittar du de utställda granskningshandlingarna.

Efter granskningstiden ska kommunen ta fram ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet ska dels innehålla en sammanställning av de skriftliga synpunkter som inkommit under granskningstiden och dels kommunens kommentar på synpunkterna. Efter att ha granskningsutlåtandet har tagits fram ska kommunen så snart som möjligt anslå en underrättelse på sin digitala anslagstavla med information om var granskningsutlåtandet finns tillgängligt. Kommunen ska även skicka granskningsutlåtandet eller ett meddelande om var det finns tillgängligt till alla som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.

Planförslaget ställes ut för samråd under perioden 2022-10-10 till 2022-10-30.
Under denna period hade du möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter på planförslaget.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-27 § 142 att ge positivt planbesked och gav förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med ändring av detaljplan inför samråd. Planarbetet är nu i detaljplaneprocessens tidigaste skede - inför samråd. Inför samråd gjordes en miljöbedömning enligt plan- och bygglagen och miljöbalken för att undersöka om detaljplanen kunde antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej.

Under relaterad information hittar du kommunstyrelsens beslut om planbesked samt miljöbedömningen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-02-22 09:00

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-02-22 09:00

Dela sidan