language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Detaljplan för Mörby verksamhetsområde etapp 6 (Mörby 6)

Detaljplanen möjliggör ett verksamhetsområde inriktat på verksamheter, logistik, industri, kontor, handel och begränsad idrott.

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2018:419

Projektnamn
Mörby verksamhetsområde etapp 6 (Mörby 6)

Område
Mörby, Stockholm Syd

Detaljplanens innehåll
Verksamheter, logistik, industri, kontor, handel (ej dagligvaru- eller livsmedelshandel) och begränsad idrott.

Skede
Granskning

Planområdets placering i förhållande till tätorten

Planområdets placering i förhållande till tätorten

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde med markanvändning inriktat på verksamheter, logistik, industri, kontor och handel (ej dagligvaru- eller livsmedelshandel). En mindre del av planen möjliggör även för begränsat idrottsändamål. I detaljplaneförslaget möjliggörs cirka 63 hektar för verksamheter, handel och/eller kontor varav 47 hektar även möjliggör för industri.

Med hänsyn till naturvärden och med beaktande av hantering av vattenflöden undantas delar av planområdet från exploatering och planeras som natur.

Då kommunen funnit att genomförande av planen kan innebära betydande miljöpåverkan har en miljökonsekvensbeskrivning(MKB) producerats, denna har samråtts tidigare parallellt med planförslaget.

Inkomna samrådsyttranden med kommunens kommentarer har redovisats i en samrådsredogörelse.

Planområdet är beläget öster om befintliga verksamhetsetableringar vid Mörby verksamhetsområde och är del av utbyggnadsområdet Stockholm syd. Hela området inrymmer ca 109 ha. företrädesvis skogsmark.

Planprocessens skeden

Planförslaget var utställt för samråd under perioden 2021-02-08 t.o.m. 2021-03-05. Under denna period hade du möjlighet att delge kommunen synpunkter på planförslaget. Nästa skede är granskningen, under utställningen för granskning har du återigen möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter.

Planförslaget var utställt för granskning under perioden 2022-04-25 t.o.m. 2022-05-22. Under denna period hade du möjlighet att delge kommunen dina synpunkter på planförslaget.

Under relaterad information hittar du de utställda granskningshandlingarna.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft efter tre veckor.
Efter antagandet har sakägare, som inte fått sina synpunkter beaktade, under tre veckor möjlighet att överklaga detaljplanen. Har så inte skett vinner detaljplanen laga kraft. Laga kraft innebär att den formella detaljplanen gäller som grund för beslut om bygglov för bygglovspliktiga åtgärder som följer förutsättningarna enligt detaljplanen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-09-12 08:10

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-09-12 08:10

Dela sidan