Nykvarns kommun

Detaljplanen möjliggör ett verksamhetsområde primärt inriktat på testbana för fordon men även andra typer av verksamheter kan bli aktuella. 

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2016:71

Projektnamn
Detaljplan Mörby 7

Område
Mörby, Stockholm Syd

Planändringens innehåll
Verksamheter, kontor, lager och tekniska anläggningar

Skede
Samråd

Planområdets placering i förhållande till tätorten

Planområdets placering i förhållande till tätorten

Detaljplanens syfte är att möjliggöra verksamheter, primärt i form av testbana för fordon men även andra typer av verksamheter kan bli aktuella. Större del av det tänkta exploateringsområdet har i kommunens gällande översiktsplan (ÖP2014) planerats för verksamheter med inslag av service. Det nu aktuella området är dock större än det område som illustreras i översiktsplanen.

Då planens syften bedöms kunna innebära betydande miljöpåverkan har en miljökonsekvensbeskrivning producerats som samråds parallellt med planförslaget.

Planområdet består av ett större område öster om Nykvarns tätort och söder om järnvägen. Området har tidigare utgjort övningsområde för regementet vid Almnäs.

Planprocessens skeden

Planförslaget var utställt för samråd under perioden 2019-03-13 till 2019-04-09. Under denna period hade du möjlighet att delge kommunen synpunkter på planförslaget. Nästa skede är granskningen, under utställningen för granskning har du återigen möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter.

Under relaterad information hittar du de utställda samrådshandlingarna.

Planförslaget ställs ut för granskning. Under denna period har du möjlighet att delge kommunen dina synpunkter på planförslaget.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft efter tre veckor.
Efter antagandet har sakägare, som inte fått sina synpunkter beaktade, under tre veckor möjlighet att överklaga detaljplanen. Har så inte skett vinner detaljplanen laga kraft. Laga kraft innebär att den formella detaljplanen gäller som grund för beslut om bygglov för bygglovspliktiga åtgärder som följer förutsättningarna enligt detaljplanen.