language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Detaljplan för Nykvarn 11:1

Detaljplanen möjliggör ett bostadsområde med omkring 190 lägenheter.

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2018:73

Projektnamn
Detaljplan Nykvarn 11:1

Område
Centrala tätorten

Planändringens innehåll
Bostäder och äldreboende

Skede
Vilande

Planområdets placering i tätorten

Planområdets placering i tätorten

Syftet med detaljplanen är att uppföra flerbostadshus med omkring 190 lägenheter samt möjliggöra för ett äldreboende och en förskola. Parkering till den nya bostadsexploateringen kommer ske inom fastighetsmark. Planen möjliggör för en parkeringsplats i ett angränsande kvarter nordöst om planområdet. Den parkeringsplatsen kommer användas för hämtning och lämning av barn till förskolan. Vägen som ligger längs med planområdet i norr tas med i planen som en kommunal gata. Planen möjliggör så att vägens standard höjs och kompletteras med en gång- och cykelväg. Den befintliga gång- och cykelvägen nordväst om planområdet tas också med i planen för att länka ihop gång- och cykelnätet samt för att underlätta för kommunens gång- och cykeltrafikanter.

Planområdet är beläget centralt i Nykvarns tätort, cirka 400 meter sydost om Nykvarn centrum, söder om Norra Stationsvägen. Planområdet är cirka 2.8 hektar stort.

Planprocessens skeden

Planförslaget var utställt för samråd under perioden 2019-04-11 och 2019-05-09. Under denna period hade du möjlighet att delge kommunen synpunkter på planförslaget. Nästa skede är granskningen, under utställningen för granskning har du återigen möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter.

Under relaterad information hittar du de utställda samrådshandlingarna.

Planförslaget ställs ut för granskning. Under denna period har du möjlighet att delge kommunen dina synpunkter på planförslaget.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft efter tre veckor.
Efter antagandet har sakägare, som inte fått sina synpunkter beaktade, under tre veckor möjlighet att överklaga detaljplanen. Har så inte skett vinner detaljplanen laga kraft. Laga kraft innebär att den formella detaljplanen gäller som grund för beslut om bygglov för bygglovspliktiga åtgärder som följer förutsättningarna enligt detaljplanen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-09-12 08:11

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-09-12 08:11

Dela sidan