language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Detaljplan för Ströpsta 3:94

Detaljplanen möjliggör ett bostadsområde med blandad bebyggelse.

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2016:302

Projektnamn
Detaljplan Ströpsta 3:94

Område
Tätorten, Brokvarn

Planändringens innehåll
Bostäder

Skede
Granskning

Planområdets placering i tätorten

Planområdets placering i tätorten

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av ett nytt bostadsområde i form av radhus och flerbostadshus. Parkering till den nya bostadsexploateringen kommer lösas inom fastigheten.

Planområdet är beläget i Brokvarn, cirka två kilometer sydost om Nykvarn centrum. Planområdet är cirka 1,1 hektar stort och avgränsas av ett gammalt sågverk med tillhörande byggnader i norr och enstaka villor i söder och öst och Rudkällavägen med ett nybyggt bostadsområde i väst.

Planprocessens skeden

Planförslaget var utställt för samråd under perioden 2020-01-20 och 2020-02-16 Under denna period hade du möjlighet att delge kommunen synpunkter på planförslaget. Nästa skede är granskningen, under utställningen för granskning har du återigen möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter.

Planförslaget var utställt för granskning under perioden 2020-10-05 och 2020-10-26. Under denna period hade du möjlighet att delge kommunen dina synpunkter på planförslaget.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2021-04-08 § 43. Länsstyrelsen har beslutat 2021-07-09 att upphäva kommunens beslut att anta detaljplan.

Med anledning av länsstyrelsens beslut pågår nu arbete för att ta fram nya granskningshandlingar som kommer skickas ut på en ny granskning och därefter på nytt antas i Kommunfullmäktige. Den som inte fått sina synpunkter tillgodosedda under samråd och granskning har rätt att överklaga Kommunfullmäktiges beslut om antagande.

Information kommer publiceras på denna sida vid ny granskning och nytt beslut om antagande samt hur man går till väga för att överklaga beslutet.

Under relaterad information hittar du antagandehandlingarna och länsstyrelsens beslut om upphävande.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-09-12 08:11

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-09-12 08:11

Dela sidan