language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Detaljplan för Ströpsta 3:94

Detaljplanen möjliggör ett bostadsområde i form av flerbostashus.

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2016:302

Projektnamn
Detaljplan Ströpsta 3:94

Område
Tätorten, Brokvarn

Planändringens innehåll
Bostäder

Skede
Granskning

Planområdets placering i tätorten

Planområdets placering i tätorten

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av ett nytt bostadsområde i form av flerbostadshus. Parkering till den nya bostadsexploateringen kommer lösas inom fastigheten.

Planområdet är beläget i Brokvarn, cirka två kilometer sydost om Nykvarn centrum. Planområdet avgränsas av ett gammalt sågverk med tillhörande byggnader i norr, enstaka villor i söder och Rudkällavägen i väst. Detaljplanen bedöms inte strida mot kommunens gällande översiktsplan.

Planprocessens skeden

Planförslaget ställdes ut för granskning under perioden 2023-02-16 t.o.m. 2023-03-09. Under denna period hade du möjlighet att delge kommunen dina synpunkter på planförslaget. Under relaterad information hittar du de utställda granskningshandlingarna.

Granskningsutlåtande (pågående)
Efter granskningstiden ska kommunen ta fram ett granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet ska dels innehålla en sammanställning av de skriftliga synpunkter som inkommit under granskningstiden och dels kommunens kommentar på synpunkterna. Efter att granskningsutlåtandet har tagits fram ska kommunen så snart som möjligt anslå en underrättelse på sin digitala anslagstavla med information om var granskningsutlåtandet finns tillgängligt. Kommunen ska även skicka granskningsutlåtandet eller ett meddelande om var det finns tillgängligt till alla som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.

Nästa skede
Nästa skede är antagande. Efter att kommunfullmäktige har beslutat att anta detaljplanen har de som inkommit med skriftliga synpunkter under samråds- och/eller granskningsskedet under tre veckor möjlighet att överklaga detaljplanen. Har så inte skett vinner detaljplanen laga kraft. Laga kraft innebär att den formella detaljplanen gäller som grund för beslut om bygglov för bygglovspliktiga åtgärder som följer förutsättningarna enligt detaljplanen.

Planförslaget var utställt för granskning under perioden 2020-10-05 och 2020-10-26. Under denna period hade du möjlighet att delge kommunen dina synpunkter på planförslaget.

Planförslaget var utställt för samråd under perioden 2020-01-20 och 2020-02-16 Under denna period hade du möjlighet att delge kommunen synpunkter på planförslaget.

Nästa skede
Nästa skede är är granskning. Under utställningen för granskning har du återigen möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-03-10 02:26

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-03-10 02:26

Dela sidan