language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Tidigt skede: Del av Vidbynäs 1:19 (Miare backar)

Detaljplanen möjliggör ett bostadsområde.

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2013:403

Projektnamn
Miare Backar

Område
Vidbynäs

Planarbetets innehåll
Bostäder

Skede
Inför samråd

Planområdets placering i förhållande till Vidbynäs

Planområdets placering i förhållande till Vidbynäs

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningar för en utbyggnad med 250-300 villor i max två våningar.

Planområdet ligger norr om Nykvarns tätort och E20 vid Vidbynäs golfbana ute på landsbygden mellan Turinge och Kämsta/Stångarö, cirka 3,5 kilometer (fågelväg) från Nykvarns Centrum.

Planprocessens skeden

Genomförd

Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-03 § 90 att ge positivt planbesked och att ett planprogram skulle tas fram. Ett planprogram ställdes ut på samråd mellan 2019-02-20 och 2019-03-20. Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-19 § 191 att godkänna planprogrammet och gav förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med detaljplan inför samråd.

Under relaterad information hittar du planprogrammet och tillhörande handlingar.

Pågående

Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-19 § 191 att godkänna planprogrammet och gav förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med detaljplan inför samråd. Planarbetet är nu i detaljplaneprocessens tidigaste skede - inför samråd. Som stöd i kommunens arbete har det tagits fram en projektplan med en projektstruktur bestående av en projektgrupp, referensgrupp och en styrgrupp. Inför samrådet ska en undersökning om miljöbedömning göras enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken för att undersöka om detaljplanen kan komma att medföra betydande miljöpåverkan eller ej.

Under relaterad information hittar du kommunstyrelsens beslut om planbesked, projektplan för detaljplanen, miljöbedömningen samt framtagna utredningar. De utredningar som har gjorts tidigare för Miare Backar hänger ihop med och tillhör planprogrammet. Nu befinner sig kommunen i detaljplaneprocessen, och de utredningar som gjordes för planprogrammet behöver kompletteras. Flera utredningar kan även tillkomma efter samråd och granskning.

Informationsmöte 2 maj 2022

Den 2 maj 2022 bjöd kommunen in berörda fastighetsägare, medlemmar i berörd vägsamfällighet och allmänheten till ett informationsmöte för att berätta mer om arbetet med exploateringsprojekt Miare Backar. Detaljplan Miare Backar är ett delprojekt i exploateringsprojektet.

Kvarstår

Planförslaget ställs ut för samråd.
Under samrådet kommer du ha möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter på planförslaget.

Kvarstår

Planförslaget ställs ut för granskning.
Under grasnkning kommer du ha möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter på planförslaget.

Kvarstår

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft efter tre veckor.
Efter antagande har de som inkommit med skriftliga synpunkter under samråds- och/eller granskningsskedet under tre veckor möjlighet att överklaga detaljplanen. Har så inte skett vinner detaljplanen laga kraft. Laga kraft innebär att den formella detaljplanen gäller som grund för beslut om bygglov för bygglovspliktiga åtgärder som följer förutsättningarna enligt detaljplanen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-02-23 04:44

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-02-23 04:44

Dela sidan