Nykvarns kommun

Detaljplanen möjliggör för bevarande av områdets värden.

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2022:188

Projektnamn
Kokboken 10 m.fl. (Turingeån kulturmiljö)

Område
Tätorten

Planarbetets innehåll
Bevara värdefull kulturmiljö

Skede
Inför samråd

Planområdets placering i tätorten

Planområdets placering i tätorten

Syftet med att ta fram en detaljplan är att bevara områdets värden då fastigheterna runt Turingeån skapar en unik och värdefull kulturmiljö i kommunen som är en viktig del av Nykvarns historia.

Området är lokaliserat direkt sydväst om Nykvarns centrum, längs den mer öppna delen av Turingeån i tätorten.

Planprocessens skeden

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-05 § 56 att ge förvaltningen i uppdrag att pröva en detaljplan för Kokboken 10 m.fl. (Turingeån kulturmiljö). Planarbetet är nu i detaljplaneprocessens tidigaste skede - inför samråd. Inför samrådet ska en undersökning om miljöbedömning enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken tas fram för att undersöka om detaljplanen kan komma att innebära betydande miljöpåverkan eller ej.

Under samrådet kommer du ha möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter på planförslaget.

Under relaterad information hittar du Kommunstyrelsens beslut om planbesked.

Inventering av fastigheter

Fastigheterna och miljön inom området inventerads sommaren 2022 av Planavdelningen. Berörda fastighetsägare fick information om detta hemskickat. Inventeringen kommer ligga till underlag för planhandlingarna som tas fram till samrådet.

Planförslaget ställs ut för granskning. Under denna period har du möjlighet att delge kommunen dina synpunkter på planförslaget.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige och vinner laga kraft efter tre veckor.
Efter antagandet har sakägare, som inte fått sina synpunkter beaktade, under tre veckor möjlighet att överklaga detaljplanen. Har så inte skett vinner detaljplanen laga kraft. Laga kraft innebär att den formella detaljplanen gäller som grund för beslut om bygglov för bygglovspliktiga åtgärder som följer förutsättningarna enligt detaljplanen.

Kontakta oss