Nykvarns kommun

Detaljplanen möjliggör idrottsverksamhet och parkering

Ärendeinformation

Diarienummer
KS/2020:86

Projektnamn
Nykvarn 1:35 m.fl.

Område
Nykvarns tätort

Planarbetets innehåll
Idrott och parkering

Förfarande
Standard förfarande

Skede
Inför samråd

Planområdets lokalisering.

Planområdets lokalisering.

Syftet med detaljplanen är att pröva områdets lämplighet för idrott och parkering.

Planområdet ligger strax väster om Nykvarns centrum, söder om Svelandsbanan

Planprocessens skeden

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-25 § 176 att ge positivt planbesked och gav förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med detaljplan inför samråd. Inför samråd ska en miljöbedömning göras enligt plan- och bygglagen och miljöbalken för att undersöka om detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller ej.

Under relaterad information hittar du kommunstyrelsens beslut om planbesked för detaljplanen, och senare miljöbedömning samt framtagna utredningar. Flera utredningar kan även tillkomma efter samråd och granskning.

 

Planförslaget ställs ut för samråd. Under samråd har du möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter.

Planförslaget ställs ut för granskning. Under granskning har du möjlighet att delge kommunen eventuella synpunkter.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har sakägare som inte fått sina synpunkter beaktade under tre veckor möjlighet att överklaga detaljplanen. Har så inte skett vinner detaljplanen laga kraft. Laga kraft innebär att den formella detaljplanen gäller som grund för beslut om bygglov för bygglovspliktiga åtgärder som följer förutsättningarna enligt detaljplanen.