Nykvarns kommun

Översiktsplanen anger grunddragen i mark- och vattenanvändningen i hela kommunen samt bebyggelseutvecklingen med sikte fram till år 2025.

Aktualitetsförklaring

Enligt Plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. Kommunfullmäktige beslutade senast att aktualitetsförklara Översiktsplan 2014 den 2021-06-17 § 90.

Den 2023-04-20 § 54 antog kommunfullmäktige en planeringsstrategi för 2023-2026. I planeringsstrategin anges bland annat vad som är inaktuellt med den gällande översiktsplanen och hur kommen ska fortsätta sin kontinuerliga översitksplanering.

Nykvarns kommuns gällande översiktsplan (Översiktsplan 2014) antogs av kommunfullmäktige den 2014-06-18 § 58.