Nykvarns kommun

Den klimatpåverkan som utsläppen av växthusgaser ger upphov till påverkar såväl Nykvarn som Sverige och hela vår planet.

Energi- och klimatplanens syfte

Den klimatpåverkan som utsläppen av växthusgaser ger upphov till påverkar såväl Nykvarn som Sverige och hela vår planet. Energi- och klimatfrågan är därför med sin miljöpåverkan en av vår tids största utmaningar. Hur vi arbetar med energi- och klimatfrågor är därför av betydelse för en hållbar samhällsutveckling.

Syftet med den nya energiplanen är bland annat att:

  • skapa en långsiktigt hållbar utveckling och lokala kretslopp så att nationella, regionala och
  • lokala miljömål uppfylls samtidigt som energiförsörjningen tryggas
  • ta fram ett konkret handlingsprogram och identifiera projekt som fordrar ytterligare
    utredningar