Nykvarns kommun

Kommunens kollektivtrafikplan ska ses som en del i arbetet med att ta fram en ny kommuntäckande trafikplan. Att kommunen ska ta fram en trafikplan är något som fastslås i Översiktsplan 2014.

Kollektivtrafikplanens syfte

Nykvarns kommuns kollektivtrafikplan är ett verktyg vid planering och etablering av bostäder och verksamheter i kommunen. Kollektivtrafikplanen visar Nykvarns kommuns ambitioner för kollektivtrafiken i kommunen och hur Nykvarns kommun vill att den ska utvecklas. Det övergripande målet är att andelen kollektivtrafikresor i kommunen ska öka.

Kollektivtrafikplanen ska användas som ett verktyg i förhandlingarna med nationella myndigheter, regionala kollektivtrafikmyndigheter och deras trafikoperatörer gällande kollektivtrafiken i kommunen. Planens handlingsplan är tänkt som ett verktyg i dessa förhandlingar men även som ett stöd i planerings- och prioriteringsprocessen inför varje budgetår.

Kollektivtrafikplanen antogs av Kommunfullmäktige 2015-10-22.