Nykvarns kommun

Nykvarns kommun har tagit fram ett Kulturmiljöprogram som ska fungera vägledande i olika samhällsbyggandsprocesser med hänsyn till särskilt värdefulla kultumiljöer och byggnader.

Kulturmiljöprogrammets syfte

Syftet med kulturmiljöprogrammet är att tydliggöra hur kommunen i sina
samhällsbyggnadsprocesser ska ta hänsyn till särskilt kulturhistoriskt värdefulla miljöer och
byggnader som finns i Nykvarn för att skydda och bevara dem. Kulturmiljöprogrammet
ska fungera som ett styrande dokument för samhällsplaneringen och utgöra ett underlag för
beslut som påverkar kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, främst kopplade till
arbete med detalj- och översiktsplaner samt vid bygglovsprövning. Kulturmiljöprogrammet
ska även kunna användas för att förbättra kunskapen och informationen om kommunens
kulturmiljöer och hur dess värden kan bevaras, vårdas och utvecklas.