Nykvarns kommun

Lekplatsplanen ger en beskrivning av hur kommunens lekplatser bör utvecklas och förbättras.

Leplatsplanens syfte

Planen är tänkt att ge en vägledning om hur lekplatserna på allmän platsmark kan och bör utvecklas och förbättras ur såväl lek- som säkerhets- och tillgänglighetssynpunkt. Lekplatsplanen är också tänkt att utgöra en vägledning vid nyanläggning av lekplatser.