Nykvarns kommun

I Nykvarns kommuns översiktsplan framgår det att en markanvisningspolicy ska tas fram och att policyn ska användas för att nå mål om ett hållbart samhälle ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt hänseende.

Markanvisningspolicyns syfte

Syftet med markanvisningspolicyn är att fastslå förutsättningarna för reservation av kommunens mark och i förlängningen försäljning av kommunens mark. Syftet är också att fastslå vilka begrepp som ska användas av kommunen.

Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar beskriver vad en markanvisning är. Med markanvisning menas i lagen en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre vilken ger byggherren under en begränsad tid ensamrätt om att förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande. Marken måste ägas av kommunen.

Markanvisningspolicyn antogs av Kommunfullmäktige 2017-09-13 §66.

Vad är en markanvisning?

Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar beskriver vad en markanvisning är. Med markanvisning menas i lagen en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre vilken ger byggherren under en begränsad tid ensamrätt om att förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande. Marken måste ägas av kommunen.

En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.

Markanvisning sker vanligtvis på kommunal mark som har pekats ut som lämplig för ett specifikt ändamål i kommunens översiktsplan, exempelvis för bostäder. Efter att ett markanvisningsavtal har tecknats med utvald byggherre detaljplaneläggs marken. Det är även möjligt att planlägga marken innan anvisning sker, vilket ofta är fallet för verksamheter. Efter att detaljplanen har prövats och vunnit laga kraft kan byggherren söka bygglov, och när detta har godkänts kan byggnation påbörjas.