Nykvarns kommun

2019-06-04 beslutade kommunstyrelsen att anta en parkeringsnorm för tillkommande bostäder.

Parkeringsnormens syfte

Parkeringsnormen ska säkerställa att parkering anordnas på ett sätt som bidrar till kommunens övergripande mål i översiktsplanen och Vision 2035, samt att tillräckligt antal parkeringsplatser anordnas. Normen ska vara vägledande för antalet bil- och cykelparkeringar vid nya bostäder i detaljplanering och bygglovsprövning. Dessutom bidrar parkeringsnormen till att uppfylla kommunallagens krav på likabehandling av kommunens aktörer i förhandling vid bygglovsfrågor.