Nykvarns kommun

Vägtrafikplanen ska utgöra en länk mellan Nykvarns kommuns övergripande mål i översiktsplanen och det mer konkreta genomförandet, det vill säga åtgärdsplaneringen.

Vägtrafikplanens mål

De föreslagna åtgärderna i vägtrafikplanen är ett resultat av den bristanalys som gjorts för vägnätet inom kommunen och är uppdelade i tre övergripande mål; att bidra till ett minskat bilberoende och ett mer hållbart resande, förbättra trafiksäkerheten samt främja kommunens utveckling genom god tillgänglighet och framkomlighet på vägnätet.

Kommunfullmäktige antog vägtrafikplanen 2019-10-03 § 66.