Nykvarns kommun

Nykvarns kommun har tagit fram en vattenplan som underlag för riktade åtgärder i syfte att förbättra och uppnå miljökvalitetsnormerna i sjöar, vattendrag och grundvattenförekomster.

Vattenplanens syfte

Vattenplanen består av ett huvuddokument som kan användas som underlag för riktade åtgärder i syfte att förbättra och uppnå miljökvalitetsnormerna för sjöar, vattendrag och grundvattenförekomster. Till huvuddokumentet kommer, allt eftersom arbetet fortskrider, mer detaljerade åtgärdsplaner för varje vattenförekomst/avrinningsområde att utarbetas. Detta mer detaljerade arbete kommer och behöver ske i samråd med förvaltningen men också med grannkommuner, markägare och andra intressenter.

Vattenplanen fastställdes av kommunfullmäktige 2017-03-07.