Nykvarns kommun

Om din bostad inte är ansluten till kommunalt vatten och avlopp behöver du ordna egen vattenbrunn och avloppsanläggning, så kallad enskild anläggning.

Dricksvatten som inte är kommunalt

Den som har en egen brunn som försörjer det egna hushållet med vatten ansvarar själv för att vattnet håller en god kvalitet och för att hålla brunnen i bra skick.

Egen brunn

Den som har egen dricksvattenbrunn och vill analysera vattnet kan gå in på Synlabs eller Eurofins hemsida. Där kommer du att få den information du behöver för att göra en analys av ditt vatten. Prov kan lämnas in avseende bakteriologisk,- kemisk- eller radonundersökning.

Efter beställning kommer provtagningsutrustning att skickas hem till dig med instruktioner. Du kan sedan välja var du vill lämna in dina prover, se relaterad information.

Om brunnen försörjer fler än 50 personer med dricksvatten, producerar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet gäller särskilda regler.

Små avlopp

I områden där det kommunala avloppsnätet inte är utbyggt behöver avloppsreningen anordnas i små enskilda avloppsanläggningar. Innan en avloppsanläggning får anläggas behöver tillstånd från bygg- och miljönämnden sökas.

Enskilda avlopp eller små avlopp som det också kallas är avloppsanläggningar som är anslutna till ett eller några få hushåll och som är helt fristående från det kommunala avloppsnätet.

Det finns tydliga krav i miljölagstiftningen om att avloppet ska vara placerat på en lämplig plats och att det ska kunna rena avloppsvattnet tillräckligt från näringsämnen och bakterier så att utsläppet inte förorenar vattentäkter eller bidrar till övergödning. Avloppsanläggningen ska även skötas och underhållas på rätt sätt.

Avloppsanläggningar behöver skötsel och tillsyn för att fungera. Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att din avloppsanläggning är godkänd och att den fungerar som det ska.

Avloppsanläggningar som fungerar dåligt bidrar till bland annat övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten. De är också en källa till spridning av bakterier till det grundvatten som eventuellt blir dricksvatten åt dig själv eller åt någon annan.

Beroende på var du bor och vad anläggningen ska användas till behöver du antingen ansöka om tillstånd eller göra en skriftlig anmälan. Det gäller både om det är en ny avloppsanläggning som ska inrättas eller om du ändrar den befintliga anläggningen.

Miljöavdelningen rekommenderar alla fastighetsägare att själva läsa på om olika tekniker och avloppslösningar för att få en uppfattning om vad som finns på avloppsmarknaden. Därefter är det en bra idé att ta kontakt med flera olika entreprenörer, konsulter och tillverkare för att hitta den bästa avloppslösningen för just dig och din fastighet.

Om du planerar att anlägga en markbaserad avloppsanläggning behöver du kontrollera att det går att få tag på rätt storlek av de sand- och grusfraktioner som ska finnas i bädden innan du anmäler eller ansöker om tillstånd för avloppsanläggningen. Använder du en annan storlek av sand- eller grusfraktionen bryter du mot beslutet och kan bli tvungen att göra om anläggningen.

Om du planerar att anlägga ett minireningsverk behöver du vara medveten om att det tillkommer en driftkostnad, att prover ska tas och att service ska utföras i enlighet med tillståndet. Vid provsvar som avviker från vad som är godkänt behöver åtgärder utföras och nya prover tas därefter.