Nykvarns kommun

Kommunens vatten och avlopp är en verksamhet finansierad genom taxa. Det innebär att alla kostnader finansieras med avgifter enligt gällande taxa. 

För att täcka nödvändiga kostnader för Nykvarns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt gällande VA-taxa.

Anläggningsavgiften bekostar kommunens vatten- och avloppsledningar fram till tomtgränsen. Denna avgift är en engångsavgift. Kontakta kommunens VA-ingenjör angående uträkning av avgiften.

Brukningsavgiften bekostar bland annat kommunens tjänster, vattenproduktion och distribution samt bortföringen och omhändertagandet av avloppsvatten.

Exempel på annan fastighet är större industrier. Brukningsavgiften består av fyra delar: en rörlig avgift per m³ och tre fasta avgifter per år. Samtliga priser inklusive moms.

Rörlig brukningsavgift per m3 för annan fastighet
Vatten - 6,78 kr / m3
Spillvattenavlopp - 15,82 kr / m3
Totalt: 22,60 kr /m3.

Fast brukningsavgift för annan fastighet
1) Vattenmätare qn 2,5 (maxflöde 5 m3/h) - 2 926 kr.
1) Vattenmätare qn 6 (maxflöde 12 m3/h) - 5 848 kr.
1) Vattenmätare qn 10 (maxflöde 20 m3/h) - 11 698 kr.

För annan fastighet kan det finnas behov av flera vattenmätare varvid vattenmätaravgiften ökar. Kontakta kommunens VA enheten angående uträkning av avgiften i dessa fall.

Dagvatten från fastighet per tariffenhet
2) Dagvatten från fastighet - 141,63 kr per tariffenhet.

Varje påbörjad 250 m2 tomtyta räknas som en tariffenhet.

Avgift tomtyta
3) Avgift tomtyta - 237 kr.

För varje påbörjat 250-tal m2 tomtyta och 1000-tal m2 för del av tomtyta över 50 000 m2.

Brukningsavgiften för bostadsfastighet och servicefastighet består av fyra delar: en rörlig avgift per m³ och tre fasta avgifter per år. Exempel på servicefastighet är kontor, hotell, butik, utbildning, förvaltning, småindustri, hantverk och sjukvård.

Rörlig brukningsavgift/m3 för bostadsfastighet
Vatten - 6,78 kr / m3.
Spillvattenavlopp - 15,82 kr / m3.
Totalt: 22,60 kr / m3.

Fast brukningsavgift för bostadsfastighet per år
1) Vattenmätare qn 2,5 (maxflöde 5 m3/h) - 2 926 kr.
1) Vattenmätare qn 6 (maxflöde 12 m3/h) - 5 848 kr.
1) Vattenmätare qn 10 (maxflöde 20 m3/h) - 11 698 kr.

För en normalvilla är qn 2,5 den vanligaste typen av vattenmätare. För flerbostadshus, radhus och kedjehus kan det finnas behov av flera vattenmätare vilket gör att vattenmätaravgiften ökar. Kontakta VA enheten angående uträkning av avgiften i dessa fall.

Lägenhetsavgift eller motsvarande
2) Bostadsenhetsavgift - 798,25 kr.

Som bostad räknas bostad med minst 1 rum och kök eller kokvrå. För servicefastighet räknas varje påbörjat 150-tal m² BTA (bruttoarea) som en bostadsenhet.

Dagvatten från fastighet per tariffenhet
3) Dagvatten från fastighet - 141,63 kr per tariffenhet.

För bostadsfastighet räknas en bostad i flerfamiljshus som en tariffenhet, ett rad- eller kedjehus som två tariffenheter, en villa som fyra tariffenheter. För servicefastighet räknas en tariffenhet för varje påbörjat 250-tal m² tomtyta.

Samtliga priser inklusive moms.

OBS! Om du bor i lägenhet i flerfamiljshus ingår vanligen VA-avgiften i hyreskostnaden.

Att bygga hus upp till 25 kvadratmeter, Attefallshus, går bra utan bygglov. Däremot behöver du göra en bygganmälan och även anmäla och betala en engångsavgift för vatten och avlopp.

Attefallshus och andra förändringar av antalet lägenheter eller bostäder på en fastighet som är inkopplad till det kommunala VA-nätet gör att fastighetsägare dels är anmälningspliktig, dels måste betala en engångsavgift för den tillkommande lägenheten. Detta då det sker en förändring av VA-förhållandet.

Se Nykvarns kommuns VA-taxa § 5.7.

Kontakta oss