Nykvarns kommun

Allt avloppsvatten måste renas innan det släpps ut i naturen för att vattnet inte ska påverka miljön negativt. Avloppsvattnet (spillvattnet) från Nykvarn skickas via Södertäljes ledningsnät till Himmerfjärdsverkets reningsverk.

Avloppsvatten (spillvatten)

Varje dag använder du cirka 160 liter vatten när du till exempel spolar, diskar och tvättar.

Ditt använda vatten rinner vidare till Himmerfjärdsverkets avloppsreningsverk där det renas från stora delar av de näringsämnen som annars skulle bidra till övergödning om de släpptes ut havet.

Himmerfjärdsverket drivs av Syvab, ett regionalt bolag med Nykvarns kommun som en av delägarna. Verket är certifierat enligt Revaq vilket innebär att man arbetar aktivt för att förbättra slamkvaliteten genom så kallat uppströmsarbete, det vill säga genom att minska utsläppen från hushåll och industri. Slammet kan då återföras i form av gödning på åkermark och på så sätt sluter vi kretsloppet.

Om fel saker, som skräp och skadliga ämnen, spolas ned i avloppet blir det svårare att rena vattnet och sluta kretsloppet. Tänk därför på vad du spolar ner i avloppet – utan din hjälp når vi inte hela vägen.

På reningsverket uppstår ofta problem med saker som kastas i toaletten och som inte hör hemma där. Några saker som kan dyka upp och som ställer till stora problem i reningsprocessen är till exempel underkläder, strumpor, bomullstopps, bindor, trosskydd, tamponger, kondomer, mediciner, kattsand och fiskar.

Dagvatten

Dagvattnet (regnvattnet) från gator, fastigheter med mera får inte föras till spillvattensystemet, utan ska i första hand tas om hand lokalt genom infiltration på fastigheten där det är möjligt. I andra hand ansluts dagvattnet till kommunal dagvattenledning. Dagvattnet i Nykvarns tätort leds huvudsakligen till Turingeån.

Varför ska fettavskiljare installeras?

Fett som släpps ut i avloppet stelnar när temperaturen sjunker och avlagras på väggarna i ledningsnätet. Det kan leda till avloppstopp med översvämningar i fastigheter eller utsläpp av orenat vatten till vattendrag som följd. Fettet bidrar även till bildande av svavelväte som har en frätande effekt på våra rör och stör driften av pumpstationer och effektiviteten i reningsverk.

Hur fungerar fettavskiljaren

Fettavskiljare fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. När vattnet rinner genom fettavskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i slamfacket medan fettet stiger och lägger sig vid ytan i fettfacket. En fettavskiljare måste tömmas, rengöras och fyllas på med vatten regelbundet. Frityrolja eller annat fett får inte hällas i avloppet som är anslutet till fettavskiljaren.

Vilka verksamheter ska ha fettavskiljare?

Enligt ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Nykvarns allmänna vatten- och avloppsanläggningar) får halten av avskiljbart fett inte överstiga 50mg fett/liter. I praktiken innebär detta att alla verksamheter som i någon form hanterar eller bereder livsmedel måste ha fettavskiljare. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att en fettavskiljare installeras.

Exempel på verksamheter som kan krävas ha en fettavskiljare:

 • Kafé
 • Charkuteri
 • Friteringsanläggning
 • Konditori
 • Hamburgerbar
 • Personalmatsal
 • Pizzeria
 • Produktionskök
 • Salladsbar
 • Mottagningskök
 • Grill- och gatukök
 • Rökeri
 • Livsmedelsbutik

Installation av fettavskiljare

Kontakta en rörfirma eller VVS-konsult för hjälp med dimensionering och placering av fettavskiljaren. Fettavskiljaren ska vara konstruerad och dimensionerad enligt standarden SS-EN 1825-1 och SS-EN 1825-2. Anmälan avseende installation ska göras till Nykvarns kommuns samhällsbyggnadsavdelning.

Tömning

Fettavskiljare kräver regelbunden tillsyn och tömning för att den ska fungera. Ett tömningskontrakt ska upprättas. Tömning ska alltid ske så ofta att avskiljaren fyller avsedd funktion dock minst en gång per år. Tömningsentreprenören bedömer intervallets frekvens för att säkerställa dess funktion. En namngiven kontaktperson, ansvarig för fettavskiljaren ska finnas. Ansvarig ska även föra statistik över tömningarna.

Utsläpp av oljeprodukter kan orsaka problem i både naturmiljö som avloppsnät. För avloppsreningsverket Himmerfjärdsverket kan förekomsten av olja leda till störningar i reningsprocessen. Detta kan resultera i ett sämre reningsresultat och att ett mer orenat avloppsvatten släpps ut i Himmerfjärden.

En oljeavskiljaranläggning fångar upp en stor del av oljan i vattnet, vilket i sin tur minskar den negativa påverkan på miljön samt att behandlat avloppsvatten och slam blir renare.

Kontakta oss