Nykvarns kommun

Vårt kommunala dricksvatten levereras från Djupdals vattenverk i Södertälje via en cirka tio kilometer lång överföringsledning till Nykvarn.

Kvalitet på dricksvattnet

Vattnets pH-värde är cirka 8,4. Vattnets hårdhet är 4-5 o dH. Stödklorering sker i Djupdal enligt Livsmedelsverkets krav.

För att säkerställa att dricksvattnet är av hög kvalitet tas vattenprover i Djupdals vattenverk en gång/vecka och i minst två fastigheter i Nykvarn en gång per kvartal.

Dricksvatten behandlas i Sverige som ett livsmedel - det kanske viktigaste. En människan kan överleva i flera veckor utan mat men bara i några dagar utan dricksvatten. Därför kontrolleras hela tiden vårt kommunala dricksvatten.

I Sverige har vi i jämförelse med stora delar av övriga världen ett offentligt dricksvatten av mycket god kvalitet. Det är Livsmedelsverkets föreskrifter som reglerar vilka krav som ställs på ett dricksvatten. Vi skall vara glada att dessa föreskrifter är så hårda och tvingande att leva upp till då ett dåligt dricksvatten är en källa till sjukdom och ohälsa på många håll runt om i världen.

Dricksvattnet kontrolleras regelbundet

Telge Nät AB producerar vårt dricksvatten i Djupdals vattenverk där kvaliteten kontrolleras minutiöst. Vattnet levereras därefter till vårt ledningsnät där Nykvarns kommuns ansvar tar vid. Telge Nät AB utför därefter på uppdrag av Nykvarns kommun kontroll av vattenledningsnätet genom att ta regelbundna vattenprover. Vattnets pH-värde är cirka 8,4. Vattnets hårdhet är 4-5 tyska grader.

Proverna är utspridda både geografiskt samt tidsmässigt för att få en så bra kontroll som möjligt.

Fasta provtagningspunkter

1. Lugnets äldreboende

2. Gammeltorps förskola

3. Sandtorps förskola

4. Skogsbackens förskola

5. Mångfaldens hus (restaurang)

6. Hökmossens förskola

7. Winklerska förskolan

Provtagning omfattar både kemiska och biologiska parametrar.

Vattenskyddsområden är till för att skydda våra vattentäkter. Områdena är uppmärkta med särskilda skyltar där det står "Skyddat vatten" eller "Vattentäkt". Larma genast SOS på 112 om det sker en olycka i området.

Kommunen och länsstyrelsen har möjlighet att besluta om skyddsområden för vattentillgångar som försörjer allmänna vattentäkter.

Kommunens vattentorn intill Södertäljevägen, färdigställt hösten 2020, tryggar leveransen av vatten till kommunens växande befolkning. Vid eventuellt avbrott i vattenleveransen, till exempel på grund av läckage på den långa överföringsledningen, fungerar tornet som en reservoar. Vattnet i tornet räcker till 1,5-2 dagars förbrukning för Nykvarnsborna.

Vattentornet är ett skyddsobjekt. Allmänheten kan vistas i närheten men inte gå upp i tornet.

Tekniska fakta om vattentornet

  • Höjd över mark: 29 meter
  • Ytterdiameter: 28 meter
  • Betongvolym: 1 200 m³
  • Armeringens vikt: 150 000 kg
  • Vattenvolym: 3 000 m³
  • Total längd betongpålar: 1 400 m
  • Trappsteg: 189 stycken
  • Kostnad: ca 62,8 miljoner kr

Kommunens huvuduppgift är att leverera dricksvatten till abonnenterna. Kommunen har ingen skyldighet att ordna med vatten till sprinkleranläggningar i fastigheter eftersom sprinkleranslutningar tar resurser från dricksvattensystemet.

Det finns två typer av sprinkleranläggningar:

Direktverkande sprinkleranläggning

En direktverkande sprinkleranläggning innebär att huvudmannen måste kunna leverera ett visst flöde och tryck direkt från den allmänna huvudledningen för att fastighetens sprinkleranläggning ska fungera. Denna typ av sprinkleranläggning kräver större dimensioner på kommunens dricksvattenledningar.

Nykvarns kommun tillåter inte anslutning av denna typ av sprinkleranläggning.

Sprinkleranläggning ordnas via egen anlagd vattenreservoar

Om fastighetsägaren ordnar med sprinkleranläggning via egen anlagd vattenreservoar krävs det inte ökade resurser från det kommunala vattenledningssystemet när det gäller tryck och flöde. Genom att själv installera de anordningar som behövs för anläggningens tryck och flöde, får du som fastighetsägare kontroll över den egna anläggningens funktion.

Denna typ av sprinkleranläggning kan kommunen acceptera. Dock får anslutningen inte ske
utan kommunens medgivande. Vattnet till en anlagd reservoar ska gå genom kommunens vattenmätare och det krävs även skyddsmoduler för att förhindra bakteriespridning till det kommunala och egna dricksvattensystemet.

Kommunen kan heller inte garantera att dricksvattensystemet alltid är i funktion på grund av reparationer eller att vi måste begränsa trycket eller avbryta leveransen på grund av läckage.

Fördelen med egen vattenreservoar är därför att du säkerställer tillgången av vatten.

Kontakta oss