language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Behandling av personuppgifter

Varje dag behandlar Nykvarns kommun olika typer av personuppgifter för att kunna uppfylla sina skyldigheter och åtaganden.

Om personuppgifter

När du som medborgare skickar e-post till kommunen, använder en e-tjänst (ansökningar), beställer informationsmaterial, lämnar en synpunkt eller ställer en fråga via vårt e-postformulär behandlas dina personuppgifter. Vid sådan behandling lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna handlägga ärendet eller nå dig för att lämna ett svar ges. Detta är tillåtet, så länge det finns en laglig grund och ett bestämt ändamål.

Hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter regleras i data­skydds­för­ord­ningen (GDPR) som gäller inom hela EU.

En personuppgift är en uppgift som kan kopplas till en fysisk levande person. Det kan till exempel vara

 • namn
 • adress
 • personnummer
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • bilder
 • ljudupptagningar
 • registreringsnummer på fordon
 • hälsouppgifter
 • IP-nummer

När uppgifterna behandlas brukar det handla om att

 • läsa
 • samla in
 • lämna ut
 • registrera i ett IT-system
 • arkivera

Det är bara tillåtet att behandla personuppgifter om kommunen har en laglig grund för det. De lagliga grunder som kommunen kan ha är myndighetsutövning, allmänt intresse och rättslig förpliktelse. Konkret kan det gälla ärenden:

 • Handläggning av ärenden
 • Myndighetsutövning
 • Tillhandahålla insatser inom socialtjänst, vård och färdtjänst
 • Tillhandahålla utbildning och barnomsorg
 • Administration av personal
 • Vid rekrytering av personal
 • Tillsyn
 • Fakturering
 • Framtagande av statistik

Den enskilde kan också lämna samtycke till behandling – och alltså själv välja att tillåta (eller neka) kommunen att använda personuppgifter i andra fall, till exempel vid publicering av foto på webben.

Kommunens politiska organ (nämnderna) har ansvar för att personuppgifterna behandlas korrekt. Den direkta hanteringen av personuppgifterna sköts av tjänstemän på de avdelningar som lyder under de politiska organen.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar bland annat in personuppgifter vid

 • olika typer av avtal, till exempel anställning, upplåtelse av mark eller bostäder,
 • statistik
 • arkivändamål.

Kommunen har också ett basregister över kommunens invånare, baserat på Skatteverkets folkbokföringsregister och Lantmäterimyndighetens fastighetsregister. Basregistret behövs för att kommunen ska kunna utföra sina skyldigheter enligt olika lagar.

Många personuppgifter kommer från enskilda som kontaktar kommunen i olika ärenden. Uppgifterna kan också komma från offentliga register, andra myndigheter eller föreningar som lämnar in medlemsförteckningar.

Om du använder sociala medier för att kontakta Nykvarns kommun överförs information och personuppgifter till tredje part, det vill säga företaget eller organisationen som driver det sociala mediet, till exempel Facebook, Twitter, Youtube och instagram. Informationen kan därför bli tillgänglig utanför EU/ESS.

Tänk på att inte skicka känslig information till oss via sociala medier, till exempel personnummer eller kontaktuppgifter. Om känsliga personuppgifter förekommer i Nykvarn kommuns sociala medier tar vi bort dem av hänsyn till din integritet.

Det finns några kategorier av mottagare som kommunen kan dela personuppgifterna med:

 • Internt, till exempel registratorer, handläggare, it-personal och personalansvariga.
 • Andra myndigheter, som försäkringskassan, polisen, skatteverket, SCB eller andra myndigheter.
 • Leverantörer, anordnare och utförare som utför kommunala tjänster.
 • Allmänheten, om uppgifterna finns i en allmän handling. Känsliga uppgifter och annat som enligt lag kan sekretessbeläggas lämnas dock inte ut till allmänheten (läs mer under Relaterad information).
 • Övriga mottagare: Anonymiserade uppgifter för statistik­ända­mål kan lämnas ut till andra än myndig­heter.

Alla personuppgifter ska behandlas med respekt för den personliga integriteten och utifrån dataskyddsförordningen som ställer höga krav på säkerheten, särskilt när det handlar om känsliga eller särskilt skyddsvärda personuppgifter.

Känsliga personuppgifter är till exempel uppgifter om hälsa, modersmål eller religion med mera. För att hantera sådana uppgifter kan det till exempel krävas särskild inloggning eller kryptering.

De leverantörer som anlitas av Nykvarns kommun får endast behandla personuppgifter enligt instruktioner och baserat på tydliga rättsliga grunder. Leverantörerna får aldrig behandla personuppgifter för egna ändamål. Alla leverantörer är också bundna av lag och avtal att skydda personuppgifter.

Personuppgifter får bara sparas så länge det behövs. För kommuner gäller lagar som kräver att de i vissa fall sparas längre, ibland också att de ska bevaras i arkiv. Regler om detta finns i tryckfrihets­förordningen, offentlighets‑ och sekretess­lagen, den svenska data­skydds­lagen och arkiv­lagen.

Personuppgifter och dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som behandlas av Nykvarns kommun. Du har också rätt att få en kopia på uppgifterna.

Om dina personuppgifter behandlas av kommunen har du rätt att få informa­tion om detta, både när upp­gifterna samlas in och när du som är registrerad begär det.

Om du vill ta reda på vilka uppgifter om dig som finns registrerade i kommunen är det enklast att använda kommunens blankett "Begäran om registerutdrag”. Lämna in blanketten eller skicka den till servicecenter@nykvarn.se. Du kan också posta den till:

Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Du har rätt att begära registerutdrag om dig själv och för barn du är vårdnadshavare för. Du kan också begära utdrag om du företräder någon annan med fullmakt eller är god man, förvaltare eller förmyndare för någon. Skicka i så fall med en intygad kopia av din legitimation eller legitimera dig vid ditt besök i servicecenter. Om du är ställföreträdare eller har fullmakt ska du också bifoga intyg på detta.

Ett registerutdrag ska lämnas ut inom 30 dagar från det att vi har fått din begäran.

Upptäcker du att en personuppgift är felaktig, ofullständig eller irrelevant har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller i vissa fall raderas. Kontakta i så fall kommunen via kommun@nykvarn.se.

Under vissa förhållanden har du enligt dataskyddsförordningen rätt att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli glömd”). Det kan till exempel gälla om

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga utifrån det ändamål de samlats in för,
 • du vill återkalla ett samtycke,
 • du har invänt mot behandlingen och det saknas skäl för kommunen att fortsätta behandlingen, personuppgifterna har behandlats olagligt.

Däremot har du inte rätt att radera dina personuppgifter om de behövs

 • för att kommunen ska kunna utöva sin yttrande- och informationsfrihet,
 • för att kommunen ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lag,
 • för arkiv, vetenskaplig eller historisk forskning eller statistik,
 • för rättsliga anspråk.

Om du har frågor kring person­upp­gifts­behand­lingar eller om dina felaktiga personuppgifter inte rättas kan du kontakta kommunens dataskyddsombud som ser till att rättelse sker.

Du når dataskyddsombudet på dataskyddsombud@nykvarn.se eller via växeln, tel. 08-555 010 00.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Nykvarns kommun behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-06-19 03:31

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-06-19 03:31

Dela sidan