Nykvarns kommun

Kungörelse om beviljat bygglov


Kungörelse om beviljat bygglov för tillbyggnad och fasadändring av enbostadshus samt rivningslov för komplementbyggnad

Fastighet: Pappersmassan 35, Hökmossvägen 5 A
Ärendenummer: BYGG.2023.81
Beslutsdatum: 2023-06-28

Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden.