Nykvarns kommun

Kungörelse om beviljat förhandsbesked


Kungörelse om beviljat förhandsbesked för anläggande av parkering med laddstation för lastbilar

Fastighet: Kungsbro 1:8
Ärendenummer: BYGG.2023.124
Beslutsdatum: 2023-09-07, § 81

Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.