Nykvarns kommun

Ansökan om bygglov för uppförande av torn och två teknikbodar

Kungörelse om ansökan om bygglov

Fastighet: SANDTORP 3:5
Ärendenummer: BYGG.2024.67

En ansökan om bygglov för uppförande av torn och två teknikbodar har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun.

Då fastigheten ligger utanför detaljplanerat område ska berörda sakägare få möjlighet att yttra sig över förslaget. Om du är berörd sakägare, t.ex. närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2024-05-13 till Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn eller bygglov@nykvarn.se
Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovenheten i Nykvarn