Nykvarns kommun

Krisledningsnämnden träder i funktion först när en "extraordinär händelse" inträffar.

Med extraordinär avses en händelse som "avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting".

Krisledningsnämnden har tre ledamöter (kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande) och tre personliga ersättare.