Nykvarns kommun

Nykvarn är en liten kommun. Det är vår styrka. Samarbete, driv, engagemang och nyfikenhet präglar vårt sätt att se på världen. Det avspeglas i vår gemensamma vision - Kom närmare.

Vad är vision 2035?

Som nybildad kommun tog Nykvarn fram sin första vision: "Ung, vild och vacker". Mycket av det vi strävade efter de första åren uppnåddes också. Därför formulerades vintern 2018 en ny vision: Kom närmare.

Visionen formades i dialog med invånare, företagare, medarbetare och förtroendevalda. Den ger oss en färdriktning när vi tillsammans tar ansvar för att bygga framtidens Nykvarn. Den är svaret på många av de frågor som uppstår när allt fler människor och företag flyttar hit: Vem vill vi vara? Vilka drömmar vill vi förverkliga? Vilka värderingar vill vi hålla fast vid? Vilka mål vill vi nå?

Enligt visionen ska vår kommunen år 2035 vara en välkänd och attraktiv plats där fler vill bo, må bra och utvecklas.

Nykvarn kan erbjuda människor att komma nära mycket av det som är viktigt i livet: naturen, skolan och varandra, familjen, grannarna och föreningslivet. Det är närheten som är storheten med Nykvarn. Den måste vi värna, även när vi växer.

Kom närmare handlar också om vår ambition att föra ut bilden av vår kommun till fler som funderar på att bosätta sig i Stockholmsregionen och Mälardalen. Det handlar om att attrahera människor med nybyggaranda som vill bygga sin framtid här med oss. Om att planera för nybyggnation och kommunikationer så att det går lika enkelt att arbeta från altanen som från kontoret. Om att förenkla för entreprenörer och företagare att etablera sig här.

För oss som är med och styr i kommunen är Kom närmare ett löfte. Vi ska alltid befinna oss i Nykvarnsbornas vardag, i alla beslut vi fattar. Vi ska lyssna, vara tillgängliga och vara lätta att ha att göra med. Vi ska vara som folk är mest, helt enkelt.

Men vår nya vision är också ett gemensamt åtagande för alla oss som bor och verkar i Nykvarn. Den sätter ord på vår gemensamma strävan att komma närmare varandra genom samarbete och engagemang - inom föreningslivet och i vardagen, i näringslivet och genom samarbete med andra kommuner i vår närhet.

Kom närmare handlar om att få Stockholms läns minsta kommun att fortsatt kunna erbjuda storheten i det lilla. För att lyckas ska vi göra det tillsammans.

Närheten är storheten med Nykvarn. Kom närmare!

Nykvarns kommun i lila siluett, text "Nykvarn" och ett hjärta.

Så tog vi fram Vision 2035

Över 1200 personer tog chansen att att påverka Nykvarns utveckling genom att vara med i arbetet med vision Nykvarn 2035.

Under 2017 pågick ett spännande arbete med att ta fram en ny vision som ska prägla kommunens arbete i många år framöver. I det arbetet behövde vi åsikter, idéer och tankar från medborgare, företagare och medarbetare. Frågorna var: Vad är det bästa med Nykvarn idag? Hur vill vi att Nykvarn ska se ut år 2035? Hur ska vi nå dit?

Sedan 2010 har kommunen arbetat med sin vision 2025. År 2017 var fyra av fem mål i visionen uppnådda - Sveriges bästa skola, attraktiva boenden, bekväm och funktionell pendling samt växande företag. Det femte målet, full fart i centrum, håller på att bli verklighet genom centrumomvandlingen. Det hade blivit dags att sätta upp nya mål att jobba mot.

Utrustade med visionsaffischer, post it-lappat och kakor träffade projektgruppen Nykvarns medborgare, föreningsliv, näringsliv, de lokala politikerna och kommunens anställda för att ta reda på hur de ville att framtiden ska se ut. Alla som ville kunde även tycka till via en enkät på hemsidan eller via en pappersenkät

Arbetet med visionen gick att följa här på nykvarn.se, Facebook och Instagram.

Tack till alla som har bidragit till vision Nykvarn 2035!

Fokusområden

Vision 2035 gäller hela Nykvarns kommun, både som plats och som organisation. Genom att prioritera fem fokusområden vill vi i Nykvarns kommun arbeta för att nå vår vision för år 2035 – Kom närmare!

Arbetet med att utveckla kommunen styrs inte enbart av vision Nykvarn 2035. Det finns även andra styrdokument som vägleder kommunens arbete. När nya strategier tas fram och gamla uppdateras görs det i enlighet med fokusområdena i denna vision.

Nykvarn är ett småskaligt samhälle som tänker stort.
Naturen och brukshistorien är en viktig del av Nykvarns identitet. När kommunen växer och bygger nytt med syfte att tillgodose boendebehov för olika skeden i livet är det centralt att förvalta och tillgängliggöra naturområden. Nykvarn ska vara en plats med möjlighet att växa och där livets alla behov finns tillgodosedda, det gör att Nykvarn kan vara nära medborgaren genom hela livet.

Målbild 2035

1. I Nykvarn kan du göra hela livsresan. Här finns boende och samhällsservice för alla behov.

2. Nykvarn är en växande kommun år 2035 och ny bebyggelse kompletterar den befintliga miljön på ett hållbart sätt. Det gör Nykvarn till en trygg plats och en vacker kommun.
Stråket längs Mälaren erbjuder aktiviteter för såväl boende som besökare.

3. Samtidigt som miljön värnas ges fler människor möjlighet att leva intill Mälaren.

4. Den gula forssländan lever och frodas vid sjön Yngern.

Det här gör vi för att komma dit

1. Nykvarn tar fram ett uppdaterat bostadsförsörjningsprogram. Programmet bidrar till en kontinuerlig och stabil samhällsutveckling och är en byggsten i kommunens goda samhällsplanering. Nykvarn arbetar aktivt för att samhällsservice görs tillgänglig i takt med att nybyggnation sker. Vi verkar för en bredd av boendeformer som passar både yngre och äldre. Den kommunala samhällsservicen värnas och prioriteras för att hålla hög kvalitet.

2. I vår kommun byggs attraktiva och efterfrågade boendeformer med en medveten arkitektonisk gestaltning och hållbarhet i fokus. Genom att aktivt söka samarbeten med andra aktörer verkar vi för att kommunen ska vara en trygg, säker och hållbar plats att leva och bo i.

3. Nykvarns kommun arbetar för att Mälarstråket är tillgängligt och levande året runt. Vi verkar för att vatten och avlopp ska finnas tillgängligt för de boende vid Mälaren. Bad, båt och aktiviteter på vattnet utgår i framtiden från nya småbåtshamnar i Taxinge och Sundsvik.

4. Sjön Yngern görs tillgänglig för besökare utan att göra avkall på kvalitet och natur. Nykvarns kommun verkar för att kommunalt vatten och avlopp runt Yngern ska finnas tillgängligt för så många boende som möjligt. Bad, båt och andra aktiviteter utförs sida vid sida med den utmärkande gula forssländan som lever och frodas i sjön även år 2035.

I vår kommun är det naturligt att engagera sig. Medborgarnas engagemang för människor i Nykvarn nära varandra. Närheten skapar trygghet och goda förutsättningar för samarbete. Samarbetet sker såväl kulturellt och informellt som professionellt. Detta vill vi värna om på resan mot år 2035.

Målbild 2035

1. I Nykvarn är det enkelt som medborgare att engagera sig i kommunens utveckling. Dialogen mellan kommun och medborgare är kontinuerlig, transparent och tydlig.

2. Det är lätt att ha en aktiv vardag med friluftsliv och idrott i Nykvarn. Våra natur- och friluftsområden är attraktiva och tillgängliga besöksmål.

3. I Nykvarn, Taxinge och Sundsvik finns mötesplatser och lekplatser som bjuder in till kultur och aktivitet.

4. I Nykvarn är det helt, rent, snyggt och tryggt på gator, torg och i parker.

Det här gör vi för att komma dit

1. Leveransen av god service och god kvalitet till Nykvarnsborna har högsta prioritet. Vi strävar efter att engagera medborgare tidigt i processer genom god dialog och framförhållning. Nykvarns kommun är en lärande organisation som lyssnar på invånare och andra aktörer som kommer i kontakt med kommunen. Nykvarns kommun är en 24/7-kommun, det innebär att många tjänster finns tillgängliga digitalt under dygnets alla timmar.

2. Vi arbetar för att utveckla Furuborgsområdet som mötesplats för den sport- och friluftsintresserade oavsett ålder. Grönområden och friluftsliv får blomstra genom god planering och medveten utveckling. De kommunala friluftsbaden utvecklas fram till år 2035.

3. Vi verkar för att det finns fler lokaler för föreningsliv och kulturella aktiviteter, såväl i centrala Nykvarn som i Taxinge och Sundsvik. I takt med att Nykvarn växer görs nya möteslokaler, mötes- och lekplatser tillgängliga, både utomhus och inomhus.

4. Vi arbetar nära med polis och andra aktörer för att förebygga brott och stärka tryggheten. Nykvarns unika Folkets park tas tillvara och utvecklas. Det blir en plats för såväl tradition som nytänkande.

Vår kommun har ett strategiskt geografiskt läge.
En växande Stockholmsregion och ett växande Mälardalen skapar goda förutsättningar för Nykvarns fortsatta utveckling. För att nyttja lägets fördelar krävs goda kommunikationer, både inom och i anslutning till kommunen. År 2035 är Nykvarn nära och tillgängligt, både till och från.

Målbild 2035

1. Nykvarn är ännu närmare Stockholm, Södertälje, Eskilstuna och Strängnäs genom goda förbindelser med kollektiv- och biltrafik.

2. Centrala Nykvarn, Sundsvik och Taxinge hänger tydligt ihop och det är enkelt att ta sig mellan kommunens olika områden.

3. År 2035 har möjligheterna att cykla i Nykvarn utvecklats. Det har minskat bilberoendet och fört oss närmare grannkommunerna.

4.Bra internet är tillgängligt i hela kommunen vilket tar Nykvarn närmare världen. Det går lika enkelt att arbeta eller studera från altanen som från kontoret.

5. Varje förskole- och skolelev har en säker väg till och från skolan.

Det här gör vi för att komma dit

1. Vår position vid Stockholms länsgräns tas tillvara med ett fördjupat samarbete med våra grannkommuner i Södermanland, kommuner utmed Svealandsbanan, Mälardalen och de övriga Mälarkommunerna. Nykvarns kommun arbetar aktivt med att vårda relationerna med kollektivtrafikens aktörer i hela regionen. Kommunen är en drivande kraft för att förverkliga ytterligare avfarter från E20 samt att få till tätare och mer pålitliga tåg- och bussavgångar.

2. Vi verkar för att medborgarna enkelt kan ta sig runt inom kommunen, genom en ringlinje för buss samt goda tvärkopplingar mellan orterna i kommunen.

3. Nykvarns kommun främjar utbyggnaden av cykelvägar. Cykel- och gångvägar är en självklar del i planeringen av nya bostadsområden och av vägar för biltrafik. Tydlig skyltning, separerade körbanor och jämställd snöröjning är exempel på aktiviteter som prioriteras. Genom ett nära samarbete med Nykvarns grannkommuner hänger gång-, cykel- och bilvägar bättre samman över kommungränserna.

4. Nykvarns kommun främjar utbyggnad av bredband, fibernät och digitala tjänster. Den fortsatta fiberutbyggnaden följer nationella mål om tillgänglighet till bredband. Vi tar tillvara digitaliseringen och dess möjligheter för en fortsatt god samhällsutveckling.

5. Vi utgår ifrån det gående eller cyklande barnets perspektiv när nya vägar och områden planeras.

I Nykvarn finns en stark entreprenörsanda och en stor andel småföretagare. Näringslivets mångfald ger kraft åt regionen och formar nya utvecklingsmöjligheter som skapar energi och dynamik på arbetsmarknaden.

Nykvarns närhet i Stockholmsregionen och Mälardalen gör möjligheterna att starta eget extra goda – här har du nära till den lokala och regionala drivkraften.

Målbild 2035

1. I Nykvarn ska det vara enkelt att driva företag och kommunen är en katalysator som möjliggör ett rikt och varierat näringsliv.

2. Det lokala näringslivet har en nära koppling till andra verksamheter som finns i kommunen.

3. Stockholm Syd-Mörby är Stockholms läns mest spännande logistik- och verksamhetsområde. I Nykvarn skapas möjligheter för fler kvalitativa arbetstillfällen med akademiska inslag fram till år 2035.

4. Nykvarns kommun är en fortsatt attraktiv arbetsgivare år 2035.

Det här gör vi för att komma dit:

1. Nykvarns kommun möter det lokala näringslivets efterfrågan på digitala plattformar och mötesplatser för nätverkande och erfarenhetsutbyte. Vi ska vara en möjliggörande part vid företagsetableringar, genom god service, dialog och utvecklade e-tjänster.

2. Vi stärker utbytet och samarbetet mellan olika verksamheter (exempelvis genom mentorsprogram och praktik). Vi erbjuder mötesforum där näringsliv, föreningsliv,
kulturaktörer med flera möts i syfte att värna om nytänkande och kreativitet.

3. Nykvarns kommun skapar allianser mellan akademi, näringsliv och den egna organisationen, med särskilt fokus på hållbara transporter. Vi är snabba och lyhörda i vårt agerande, och knyter samarbetskontakter med andra strategiskt viktiga aktörer och intressenter för att utveckla Stockholm Syd-Mörby.

4. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling med möjlighet att påverka den egna organisationen. Nykvarns kommun ger varje medarbetare verktygen att göra skillnad – varje dag.

I Nykvarn finns grundskoleutbildning av hög kvalitet. Tillgången till goda utbildningsmöjligheter är en förutsättning för att förverkliga flera av fokusområdena i vision 2035. Nykvarn har även i framtiden Sveriges bästa skola samtidigt som möjligheterna till lärande breddas och omfattar medborgare i olika livsskeden.

Målbild 2035

1. År 2035 har Nykvarn Sveriges bästa skola.

2. En hög andel av eleverna i Nykvarn genomför gymnasial utbildning.

3. Det är enkelt att testa sina drömmar och vidareutbilda sig i Nykvarns kommun. En majoritet av ungdomarna i Nykvarn går vidare till högskole- eller universitetsstudier efter avslutad gymnasieutbildning.

4. I Nykvarns skolor får alla ta del av kunskap, oberoende om de har särskilda behov eller behöver andra typer av stöd på grund av funktionsvariation.

Det här gör vi för att komma dit

1. Nykvarns kommun erbjuder trygga skolor och förskolor med kompetent personal och arbetsro för elever och lärare. Nykvarns kommun arbetar aktivt för att vara en god arbetsgivare åt medarbetare i skolan där kunskapsöverföringen har hög prioritet. Våra skolor och förskolor genomsyras av en stark vilja att lära ut vilket ger barnen en god kunskapsgrund.

2. Nykvarns kommun utvecklar samarbetet med gymnasieskolor i regionen samt verkar för
förbättrade kollektiva resealternativ till dessa.

3. Vi arbetar för bra utbyten med närliggande kommuner, skolor och utbildningsväsendet. Kommunen satsar på att skapa allmänna studieytor och gör det möjligt att utbilda sig på
distans genom bra samarbeten och studiemiljöer.

4 I Nykvarn tas alla elever med i skolans kunskapsuppdrag. Nykvarn strävar efter att skapa en studiemiljö som tar hänsyn till, och främjar, alla människors olika behov.