language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Trygghetskameror

För att minska risken för brott och för din trygghet har Nykvarns kommun installerat trygghetskameror. Trygghetskameror finns i och/eller i anslutning till kommunhuset, Furuborghallen, Folkets park samt förskolor och skolor.

Viktigt att känna till om kamerabevakningen

 • Polis, larmcentral, säkerhetsfunktioner och/eller brottsbekämpande myndigheter använder trygghetskamerorna.
 • Larmcentralen kan bedriva realtidsbevakning. Det möjliggör att resurser kan sättas in i rätt tid.
 • Inspelning sker.
 • Inspelningar lagras proportionerligt uppemot 10 dagar och därefter raderas dem automatiskt.
 • Ljud spelas inte in.
 • Används inte för automatiserad databehandling.
 • Nykvarns kommun bedriver kamerabevakning, på allmän plats, med tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten och på övriga platser enligt dataskyddsförordningen samt kamerabevakningslagen och Nykvarns kommuns styrdokument för kamerabevakning.
 • Utifrån intresseavvägning och behov kan kameror placeras inomhus, utomhus eller i kombination.
 • Nykvarns kommun är inte skyldiga att kamerabevaka enligt lag eller avtal.
 • Inspelat bildmaterial omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att material från kamerabevakning kan sekretessbeläggas. Bildmaterial kan lämnas till vissa myndigheter, exempelvis Polisen, vid misstanke om brott.

Upplysningsplikt

 • Nykvarns kommun har en skyldighet att informera att kamerabevakning sker. Informationen förmedlas på denna webbplats och med skyltar på plats, se nedan för exempel.
 • När du gör en polisanmälan på en kamerabevakad plats, uppge att det finns trygghetskameror.
Skylt som informerar om kamerabevakning.

Skylt som informerar om kamerabevakning.

Kamerabevakning bedrivs genom trygghetskameror. Med hjälp av trygghetskamerorna kan vi:

 • förebygga, upptäcka och hantera eventuella eller redan inträffade brott,
 • förebygga, upptäcka och hantera ordningsstörningar och övriga situationer som påverkar tryggheten negativt,
 • minska skadegörelse, skydda egendom och minimera ekonomiska förluster.

Nykvarns kommun tillämpar kamerabevakning som ett kompletterande brottsförebyggande och trygghetsskapande verktyg i enlighet med kommunens styrdokument. Detta innebär att andra åtgärder ska prövas och/eller vidtas både före, under och efter införskaffandet av kamerabevakning.

En förutsättning att bedriva kamerabevakning i Nykvarns kommun är att kunna tillgodose behovet av kamerabevakning för berättigade ändamål och samtidigt skydda fysiska personer mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten vid sådan bevakning.

 • Inga personuppgifter skickas till tredje land. Allt hanteras och lagras inom EU/EES av en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EU/EES.
 • Inget automatiskt beslutsfattande sker i processen för kamerabevakningen.

Nykvarns kommun respekterar din personliga integritet och uppgifter om dig behandlas på ett säkert samt korrekt sätt.

Material från kamerabevakning omfattas av tystnadsplikt enligt 22 § kamerabevakningslagen och ska skyddas mot obehörig åtkomst eller obehörigt utnyttjande. Skyddas inte materialet kan det vara fråga om ett brott mot tystnadsplikten. Den som tar del av information som har inhämtats genom kamerabevakning får inte obehörigen röja eller utnyttja det som han eller hon på detta sätt har fått veta om någon enskilds personliga förhållanden.

Principen om uppgiftsminimering innebär att personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Det är med andra ord inte tillåtet att samla in personuppgifter för obestämda framtida behov. Insamlade personuppgifter får inte heller behandlas om de till exempel är så gamla att de inte längre är relevanta för de ursprungliga ändamålen.

Det är tillåtet att lagra inspelningar så länge det finns ett berättigat behov och därefter raderas automatiskt. Utgångspunkten för en berättigad bevarandeprincip är att möjliggöra lagföring i situationer där anmälningsbenägenheten är låg eller fördröjd.

Inspelningarna från Nykvarns kommuns kameror sparas maximalt i 10 dagar, därefter raderas de automatiskt. Bildmaterial kan komma att lämnas till vissa myndigheter vid begäran, exempelvis Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten. Ljud kan inte tas upp i kamerabevakningen.

Endast ett fåtal personer inom Nykvarns kommun och larmcentral har åtkomst till de personuppgifter som behandlas med anledning av kamerabevakningen. Nykvarns kommun har vidtagit såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som kommunen behandlar. Nykvarns kommun kan komma att lämna ut personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter exempelvis Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Inspelningarna lagras på Nykvarns kommuns egna servrar, skyddade mot intrång och obehörig tillgång till uppgifterna.

Nykvarns kommun arbetar aktivt mot skadegörelse och andra problem i skolmiljön. Kamerabevakning är en del av säkerhetsarbetet i skolan. Syftet är att förebygga och förhindra allvarliga incidenter samt bidra till en trygg skolmiljö.

Laglig grund för kamerabevakning i skola och förskola

Nykvarns kommun bedriver kamerabevakning, på allmän plats, med tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten och på övriga platser enligt dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen samt Nykvarns kommuns styrdokument för kamerabevakning.

Skollagen (2011:800) uppställer krav på att skolmiljön präglas av trygghet. Den lagliga grunden för kamerabevakning i skolan följer således av en rättslig förpliktelse. För kamerabevakning av platser dit allmänheten har tillträde krävs även ett tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), till exempel vid kamerabevakning av skolgården.

Vid kamerabevakning ska övervakningsintresset vara större än integritetsintresset. Det betyder att utbildningsnämnden och skolan ska väga sina behov och intressen mot det intrång i den enskildes personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Det kan exempelvis handla om att öka säkerheten och tryggheten i skolmiljön eller att skolans lokaler haft problem med återkommande skadegörelse. En intresseavvägning ska finnas dokumenterad på respektive skola.

Jag har frågor om kamerabevakningen i skolan, vem kan jag kontakta?

Du vänder dig i första hand till skolans rektor med dina frågor. Den personuppgiftsansvarige är kommunstyrelsen eller utbildningsnämnden för skolan.

Du har rätt att:

 • få information om hur kommunen behandlar dina personuppgifter,
 • vända dig till den som kamerabevakar och invända mot bevakningen,
 • lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndigheten för behandlingen av personuppgifterna.

Dataskyddsombudets har till uppgift att:

 • informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar deras skyldigheter enligt denna förordning och andra av unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser,
 • övervaka efterlevnaden av denna förordning, av andra av unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser och av den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets strategi för skydd av personuppgifter, inbegripen ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar i behandling och tillhörande granskning,
 • ge råd på begäran, vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka genomförandet av den enligt artikel 35, EU allmän dataskyddsförordning,
 • samarbeta med tillsynsmyndigheten,
 • fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, inbegripet det förhandssamråd som avses i artikel 36, EU allmän dataskyddsförordning samt vid behov samråda i alla andra frågor.

För mer information kan du kontakta dataskyddsombudet via e-postadress dataskyddsombud@nykvarn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-06-19 03:36

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-06-19 03:36

Dela sidan