Nykvarns kommun

Vid en kris har Nykvarns kommun ansvar för alla som befinner sig inom dess geografiska område. Bland annat måste kommunen se till att samhällsviktiga verksamheter fungerar.

Sveriges kommuner har ett så kallat geografiskt områdesansvar vid en kris eller annan allvarlig händelse. Det betyder att kommunen också har ansvar för de personer som vistas tillfälligt här.

Ansvaret innebär att kommunen ska samverka och samordna planering och förberedelser, samordna krishanteringsåtgärder och information till allmänheten.

Kommunen ska under en kris se till att samhällsviktiga verksamheter fungerar och ska därför

  • vara organisatoriskt och personellt förberedd så att skador på människor, miljö, egendom och samhälle minimeras,
  • bedriva verksamheten i så normala former som möjligt och med särskild hänsyn till barn och till vård- och stödberoende personer,
  • ha aktuella och testade rutiner för central ledning, information och enskilda verksamheter.

Utöver det geografiska områdesansvaret bygger krishanteringen på tre principer:

Ansvarsprincipen: Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden har samma ansvar vid en krissituation.

Likhetsprincipen: Under en kris ska samhällsfunktioner så långt som möjligt fungera på
samma sätt som vid normala förhållanden.

Närhetsprincipen: En kris ska hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga.

Extraordinär händelse

I beredskapssammanhang används ofta begreppet "extraordinär händelse" istället för "kris". En extraordinär händelse är enligt lagen om extraordinära händelser (LEH 2006:544) en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommun och regioner.

I Nykvarn finns en resursgrupp med frivilliga, FRG, som kompletterar kommunens insatser vid en större händelse. Gruppen kan hjälpa till med enklare tjänster och medmänskligt bemötande.

Den frivilliga resursgruppen bygger på samarbeten med framför allt Röda Korskretsen, Frivilligcentralen, SPF Seniorerna och PRO och utgörs av ett 40-tal personer med olika kompetenser. Gruppen kan till exempel bidra med mat, logistik och praktiska insatser i form av transporter, maskiner och annat som behövs i en nödsituation. Vid en större kris använder gruppen Frivilligcentralens lokaler för att ta emot krisdrabbade medmänniskor.

Vill du också hjälpa till? Mejla dina kontaktuppgifter till Röda Korskretsens kontaktpersoner, Ove Eriksson (frivilligledare) eller Bertil Svensson. Du kallas till intervju och får sedan specialutbildning och kan medverka i övningar.

Räddningstjänst

Nykvarns kommun ingår i Södertörns brandförsvarsförbund som samlar räddningsresurser från Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun.

Södertörns brandförsvarsförbund har 21 brandstationer fördelat på nio heltid, tre deltid och nio brandvärn. Förbundet har omkring 500 medarbetare och täcker ett område med cirka 600 000 kommuninvånare.

I SBFF:s uppdrag ingår att bidra till att kommuninvånare känner sig trygga och säkra i sin kommun. Detta gör man bland annat genom förebyggande brandskyddsarbete.

Räddningscentralen

SBFF driver Räddningscentralen Stockholms län som skickar ut resurser och leder räddningsinsatser i de tio anslutna kommunerna. Vid en insats har räddningscentralen den övergripande lägesbilden av händelsen och eventuella samtida händelser i området och kan fördela resurser därefter. Räddningscentralen är bemannad dygnet runt.

POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande) är en samverkan mellan olika parter i samhället och aktiveras av exempelvis polisen, räddningstjänsten eller av Nykvarns kommuns socialchef. POSOM aktiveras vid allvarliga händelser där många personer kan vara drabbade eller där påverkan är stor på samhället i övrigt.

I POSOM ingår externa parter som Svenska kyrkan, landstinget, närpolisen, räddningstjänsten och frivilligorganisationerna förutom olika delar av kommunens organisation (skola, förskola samt vård och omsorg).

Om du som medborgare befinner dig i eller uppmärksammar en situation då POSOM behöver kontaktas/aktiveras kan du kontakta Södertörns larmcentral på telefon 08-721 22 00.

Samverkan i Stockholmsregionen

För att klara utmaningarna vid störningar och kriser samverkar ett 40-tal aktörer i länet för att stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga funktioner. I Samverkan Stockholmsregionen ingår bland andra kommunerna i Stockholms län, Kustbevakningen, Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Polisen Region Stockholm, SOS Alarm, Region Stockholm och Trafikverket.