Nykvarns kommun

Här kan du läsa ett urval av vad kommunstyrelsen beslutat om på sina sammanträden.

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades bland annat detta:

Förtroendevalda i medborgardialog

Kommunstyrelsen utsåg vilka förtroendevalda som ska delta i medborgardialog kring trygghetsfrågor, tre från majoriteten och två från oppositionen: Ann-Christine Dantoft (S), Maria Salberg (S), Bertil Svensson (NP), Lena Schulte-Austum (M) och Leonardo Horvart (SD).

Beslutet om att hålla en medborgardialog om trygghet och brottsförebyggande arbete togs i höstas och inleds under våren. Dialogen hålls av politiker och tjänstepersoner tillsammans med polisen och Södertörns brandförsvarsförbund. Alla medborgare och lokala aktörer, till exempel företag och föreningar, är välkomna att delta.

Mer information och datum för medborgardialog publiceras på nykvarn.se under våren.

Fördjupad analys av nytt särskilt boende

Det ska göras en fördjupad analys för ett nytt särskilt boende på Nykvarn 11:1 m fl. Förvaltningens förslag är att platsen ska utredas vidare, då den i nuläget bedöms vara en lämplig plats för boendet. Utredningen ska bland annat behandla frågan om ägarskap, slutförande av detaljplanen och en befintlig VA-lösning under marken.

Under sammanträdet lade kommunstyrelsen till en punkt om att kommunfullmäktige ska besluta om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram beräkningar för att avgöra om Lugnets befintliga fastigheter kan behållas i kommunens ägo, men användas för annat ändamål.

Båda punkterna ska återrapporteras till kommunstyrelsen den 7 juni.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med detaljbudget 2023

Kommunstyrelsen har antagit sin verksamhetsplan med detaljbudget för 2023. Verksamhetsplanen utgår från Vision 2035 och kommunfullmäktiges nya strategiska mål för den nya mandatperioden. De strategiska målen utgår från hållbarhetdimensionerna social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. De strategiska målen avspeglas i och beskriver bland annat kommunstyrelsens ansvarsområden. I verksamhetsplanen beslutar nämnder sina effektmål med utgångspunkt från visionen, kommunfullmäktiges strategiska mål och den tilldelade budgetramen. Verksamhetsplanen blir nämndens svar på målsättningar och ekonomiska ramar från kommunfullmäktiges mål och budget.

Kommunfullmäktiges fem strategiska mål är

 • attraktiv och trygg kommun att bo och verka i med hållbar tillväxt och samhällsbyggande,
 • service med hög kvalitet, delaktighet och inflytande för kommuninvånare och andra intressenter,
 • bevara naturresurser och biologisk mångfald,
 • attraktiv organisation och effektiv verksamhet,
 • ekonomi i balans för långsiktig ekonomisk stabilitet.

Verksamhetsplanen innehåller också kommunstyrelsens detaljbudget med en nettoram för verksamhetens drift på totalt 157 929 tkr, som fördelas mellan kontoren.

Sammanträdet var det första under den nya mandatperioden och det första med Anders Önbäck (S) som ordförande. Vid sammanträdet beslutade kommunstyrelsen bland annat detta:

Godkännande av medverkan i Projekt Fossilfritt 2030

Kommunstyrelsen har godkänt förslaget om att ansöka om medlemskap i BioDriv Öst, samt medverka i projektet Fossilfritt 2030 under perioden 2023–2025. Projektet är ett samarbete mellan de olika kommunerna i regionen för att underlätta omställningen till förnybara drivmedel, vilket stämmer överens med Nykvarns kommuns miljöprogram. Ett av målen är en 100 procent fossilfri fordonspark senast 2030. Läs mer om Nykvarns kommuns miljöprogram här. Pdf, 3.2 MB.

Beslut om ny översiktsplan

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan samt projektplan. Den tidigare översiktsplanen förklarades inaktuell av kommunfullmäktige 2019 och arbetet med att ta fram en ny översiktsplan avbröts på grund av pandemin. Den nya översiktsplanen ska representera den politiska viljan i kommunen enligt de förutsättningar och den kunskap som finns. Frågan skickas nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

 

Gestaltningsförslag för Folkets park

Kommunen driver ett projekt för att rusta upp Folkets park. Tanken är att göra parken tillgänglighetsanpassad och skapa mer aktiviteter för barn och vuxna. Fokus ska ligga på umgängesytor och familjeaktiviteter som kan utföras och nyttas året om, för att hålla parken levande.

Efter dialog med en politisk referensgrupp finns ett förslag om programplan och gestaltningsförslag som kommunstyrelsen nu godkänt. I förslaget ingår bland annat att anpassa entréer för att parken ska bli tillgänglig för alla, skapa ett välkomnande intryck och att ge förutsättningar för fler aktiviteter genom till exempel lekplats, utegym och grillplats. Utrustningen i parken ska enligt förslaget anpassas till parkens historia så att det smälter in i miljön.

Godkännande av säljplan för Mörby

Kommunstyrelsen har godkänt en första version av säljplan för Mörby. Planen görs i tre steg för att säkerställa avstämning och återkoppling under arbetets gång.

Till en början är det mark i Mörby 5 som kan säljas. I nuläget beräknas säljstarten bli tidigast i mars 2023. Återstående ska säljas etappvis i en egen process så att det blir möjligt att lägga bud på enskilda fastigheter och därmed skaffa fler fastigheter i ett större område.

Säljplanen ska omfatta målgrupp(er), lokaliseringsförutsättningar, erbjudanden, urvalskriterier samt metod för marknadsföring för respektive detaljplan. Som en del i arbetet med säljplanen ska riktlinjer tas fram för försäljningen och möjligheter utnyttjas till fördjupad samverkan med partners.

Godkännande av vinteranläggningar

Kommunstyrelsen tog beslut om ett antal vinteranläggningar i kommunen för vintersäsongen 2022-2023. Läs mer om vinteranläggningarna här.

Stark ekonomi i delårsrapporten

Ekonomin i Nykvarns kommun är stark. Det framgår av delårsrapporten som lades fram för kommunstyrelsen den 25 oktober. Enligt delårsrapporten hade kommunen den sista augusti ett plusresultat på 48 miljoner kronor. För koncernen, alltså kommunen inklusive Nybo, är resultatet för delåret 58 miljoner kronor. Prognosen pekar mot ett resultat på 20 miljoner för kommunen och 27 miljoner för koncernen. Det betyder att kommunen når både sina finansiella och verksamhetsmässiga mål. Det starka resultatet och prognosen är en behövlig förstärkning av ekonomin inför nästa år som ser ut att föra med sig större ekonomiska utmaningar.

Vid sammanträdet föreslog därför kommunstyrelsen att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten.

Budget 2023 med ekonomisk flerårsplan

Ett annat ekonomiskt ärende som behandlades på tisdagens möte var mål- och budgetförslaget för 2023 med den ekonomiska flerårsplanen för 2024–2025. Kommunstyrelsen antog budgeten som föreslår en oförändrad skattesats och som i övrigt har en tydlig riktning mot tre hållbarhetsperspektiv: det sociala, det ekologiska och det ekonomiska. Budgeten skickas nu vidare till kommunfullmäktige som sammanträder den 10 november.

Nattvandringspriset blir föreningsbidrag

Nykvarns kommun har sedan år 2021 delat ut pris till skolklasser som bidragit till ökad trygghet i kommunen genom att elevernas målsmän deltagit i nattvandring.

Kommunstyrelsen antog förslaget om att dela ut nattvandringspriset i form av föreningsbidrag. Det innebär att prispotten fortsättningsvis ska fördelas av en förening till alla deltagande skolklassers klasskassa. Prisutdelningen för 2022 blir därmed sista tillfället som nattvandringspriset delas ut i sin nuvarande form.

Klass 7D, 7E, 7F och 8G tilldelas pris år 2022, baserat på statistik inrapporterad från Vuxna i Nykvarn, vilka samordnar nattvandringarna.

Riktlinjer för medborgardialog och utveckling av trygghets- och brottsförebyggande arbete

Kommunstyrelsen antog en ny riktlinje för medborgardialog och trygghets- och brottsförebyggande arbete. Den går bland annat ut på att medborgardialogen ska vara en självklar del i planeringen av kommunens trygghets- och brottsförebyggande arbete. Det förebyggande arbetet ska vara strukturerat, transparent och kommunikativt och bland annat innehålla omvärldsbevakning, planering och uppföljningar. Det är också viktigt att kunskap och information delas mellan samverkanspartner, intressenter och allmänhet.

En första medborgardialog ska hållas under våren 2023.

Medborgardialogen ligger i linje med de medborgarlöften som Nykvarns kommun och Polismyndigheten tillsammans har formulerat. De handlar om effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftena syftar också till att engagera och involvera medborgare och lokala aktörer.

Framtida behov av särskilt boende

I dag finns ett särskilt boende i Nykvarn, Lugnet. I sin nuvarande form kommer inte Lugnet ha tillräckligt med platser för att täcka behovet av platser.

Kommunstyrelsen anser att den lämpligaste lösningen är att ersätta Lugnet med ett större boende som täcker hela behovet av platser. Med moderna lokaler kan också kvaliteten på vården höjas.

Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige avsätter medel i den kommande budgetprocessen för att bygga ett särskilt boende i Nykvarn. Förvaltningens utredningar kommer till slutsatsen att det mest ekonomiskt fördelaktiga är att kommunen själva bygger och äger sin verksamhetslokal. Att bygga ett nytt äldreboende ger en lägre hyra på tio års sikt och kan bidra till en samordning av verksamheter, när man kan samutnyttja lokaler med egen verksamhet.

Ändrad inriktning på utbildningsnämndens investeringsbudget

Furuborgskolan behöver anpassas för att tillfälligt kunna ha förskoleverksamhet i lokalerna. Detta på grund av behovet av fler förskoleplatser i kommunen. Att använda befintliga lokaler ökar antalet platser på ett kostnadseffektivt sätt, jämfört med att till exempel hyra paviljonger. För att kunna göra anpassningarna behöver förvaltningen kunna använda investeringsmedel på maximalt en miljon kronor. Vid sitt sammanträde godkände kommunstyrelsen denna förändrade inriktning på utbildningsnämndens investeringsbudget.

Kommunstyrelsens sammanträde inleddes med en presentation av koldioxidbudgeten av Anders Heggestad. Här kan du läsa mer om koldioxidbudgeten.

Ökad tillgängligheten vid Älgbostad och Hökmossbadet

Inför sommarsäsongen 2022 ska området kring Älgbostad och Hökmossbadet rustas upp för att öka tillgängligheten och skapa en tryggare plats.

Det här ska göras

 • Stigar ska tillgängliggöras genom gräsklippning, slyröjning och beskärning av träd och buskar längs stigarna
 • Vägbommen in till området ska göras om för att underlätta gång- och cykelpassage
 • Sittplatser ska sättas upp i trädgården, bland annat med utsikt över sjön, och papperskorgar placeras ut
 • Klotter ska saneras
 • Det ska undersökas om byggnaderna där det finns ras- och skaderisk kan rivas och städning ska utföras kring byggnaderna

Utveckling av Furuborgs idrottsområde

En detaljplan för bostäder, skolor och idrott tas just nu fram för Furuborgsområdet. Då området pekas ut som ett led i att profilera Nykvarn som en hälsokommun har kommunstyrelsen beslutat att ett visionsdokument för utvecklingen av Furuborgs idrottsområde ska tas fram för att tydliggöra hur man skulle kunna utveckla området med exempelvis simhall, ishall, fotboll, inomhusidrotter, padelbanor, löparbanor och liknande. I visionen ska medborgarförslagen ”Färdigställ Nykvarns IP med löparbanor runt konstgräsplanen” och ”Ishall och simhall i Nykvarn” hanteras. Visionsdokumentet ska vara klart och återrapporteras till kommunstyrelsen i november 2022.

Delårsrapport 31 mars 2022

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten per den 31 mars 2022 för Nykvarns kommun. Prognosen för verksamheterna visar på ett överskott om 300 tkr. God ekonomisk hushållning uppnås, kommunen når både sina finansiella och verksamhetsmässiga mål. Resultatet inklusive skatter och finansiella poster bedöms till 7,3 mkr.

Gestaltning av Nykvarns centrumtorg - projektstart

Exploateringsprojekt för centrumtorget startas. Enligt exploateringsavtalet ska kommunen ta över allmän plats i takt med att kvartersmarken byggs ut. Projektet innehåller gestaltning, projektering och utbyggnad av centrumtorget. I projektet ska det finnas en referensgrupp från kommunstyrelsen för gestaltningsfrågor.

Upprustning av Folkets park

Ett projekt för upprustning av Folkets park startas, för att bevara och utveckla den unika parken. En politisk referensgrupp från kommunstyrelsen ska se över utformningen och i november 2022 informera om planerade upprustningsåtgärder, gestaltning samt kostnader.

Trädallé längs Södertäljevägen

En ensidig allé ska uppföras längs Södertäljevägen vid Alcrofältet. Träden som ska planteras är pelarnaverlönn. Valet av träd har gjorts med hänseende till bland annat lämplig trädstorlek, härdighet och tålighet mot gatusalt. Träden planteras med tio meters avstånd, anpassat till de befintliga belysningsstolparna. Totalt blir det 45 träd.

Planförslag för Cementen

Kommunstyrelsen godkänner planförslaget för Cementen 1, Cementen 2 och en del av Nykvarn 1:74. Det betyder att förslaget kan tas ut på granskning av förvaltningen. Detaljplanen ligger i linje med kommunens översiktsplan med att utveckla Furuborgområdet med bostäder och idrottsanläggningar. Planen innehåller 280 bostäder i form av kedjehus, radhus och stadsvillor, men också möjlighet till uppförande av förskola, natur- och parkmark och odling.

Miljöredovisning

Miljöredovisningen är en årlig uppföljning av kommunens arbete med att nå målsättningar gällande fem prioriterade områden i kommunens miljöprogram:

1. Ett tryggt och hållbart samhälle.
2. Hållbart byggande.
3. Hållbara transporter, resor och energianvändning.
4. Hållbara livsmiljöer för natur och människor.
5. En hållbar konsumtion och giftfri miljö.

Måluppfyllelsen för 2021 är god och arbetet med miljöfrågor har ökat sedan kommunen antog miljöprogrammet. Kommunstyrelsen har godkänt miljöredovisningen för 2021 och nu går ärendet vidare till kommunfullmäktige för godkännande.

Genomlysning av kulturskolan

Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av Nykvarns kulturskola. Målsättningen med kulturskolans verksamhet bör vara att så många som möjligt kan ta del av undervisningen. Sålunda bör en genomlysning syfta till att utveckla utbudet och skapa fler likvärdiga möjligheter till skapande för barn och unga. Uppdraget med genomlysningen ska återrapporteras till kommunstyrelsen i september.

Årsredovisning

Kommunens resultat för år 2021 är +20,7 mnkr och resultatet enligt balanskravet är +19 mnkr. Kommunens verksamheter har en positiv budgetavvikelse vilket är första gången sedan 2017. Måluppfyllelsen visar att 88 % av fullmäktiges strategiska mål får omdömet god eller mycket god. Detta innebär att kommunens verksamhet bedöms ha nått en god ekonomisk hushållning 2021. Kommunstyrelsen har godkänt redovisningen och förslaget går nu vidare till kommunfullmäktige att besluta om.

Detaljplan för Mörby 6

Kommunstyrelsen godkände planförslaget för Mörby 6 och planförslaget ska ställas ut för granskning. Mörby etapp 6 är en del av pågående verksamhetsutveckling i Stockholm syd. Planområdet för Mörby 6 utgör den mark som ligger mellan etapp 5 och Ånsta/Södertälje. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av ett verksamhetsområde inriktat på verksamheter, logistik, industri, kontor och handel inom ramen för logistikområdet Stockholm syd. En mindre del av planen kommer att kunna användas för idrottsverksamhet.

Införande av kommunal hyresgaranti

Kommunstyrelsen har lämnat ett förslag till kommunfullmäktige om att införa kommunal hyresgaranti. Det betyder att kommunen kan hjälpa till med hyresgarantier för personer som har ekonomiska möjligheterna att betala för en egen bostad, men som ändå har svårt att hitta bostad med besittningsskydd. Hyresgarantin är ett sätt för kommunen att kunna uppfylla sitt ansvar för bostadsförsörjningen. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ansvara för hyresgarantin.

Nationell plan för transportinfrastrukturen

Kommunstyrelsen yttrade sig över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. Planen handlar om drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar, investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar, åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan samt stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer.

Södertörnskommunerna har samverkat kring ett gemensamt yttrande, som bland annat handlar om ny passage för Södertälje kanal och finansieringen av tvärförbindelse Södertörn. Det finns också ett särskilt yttrande från Nykvarns kommun som handlar om att kommunen vill göra det möjligt att bygga en ny av- och påfart vid E20 i kommunens västra del.

Vaccinationskrav vid nyanställning

Kommunstyrelsen beslutade att vaccinationskrav ska gälla vid nyanställningar för personer som ska arbeta med äldre och riskgrupper. Det är för att kunna prioritera trygg och säker vård och omsorg.

Förskola i bergtorp

I takt med kommunens att kommunen växer kommer en ny förskola behövas i Bergtorp. Förskolan kommer enligt plan att stå klar under 2023. Kommunstyrelsen beslutade att starta projektet Bergtorp förskola.

Kultur- och fritidspolitiskt program

Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att ta fram ett program för att långsiktigt utveckla kommunens kultur- och fritidsliv så att fler människor kan stimuleras till en aktiv fritid inom kultur och/eller idrott. Programmet ska tas fram i samverkan mellan kommunledningskontoret, utbildningskontoret, föreningar och andra relevanta aktörer.

Detaljbudget 2022

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med detaljbudget för 2022 godkändes. I den beskrivs bland annan kommunstyrelsen ansvarsområden och målbild. Verksamhetsplanen innehåller nio effektmål, två är kommungemensamma och utgår från kommunfullmäktiges sex strategiska mål med tillhörande verksamhetsförändringar. Kommunstyrelsens effektmål är:

 1. En effektiv planerings-, exploaterings- och markanvisningsprocess
 2. Säkerställa bredbandsutbyggnad
 3. Nykvarns kommun ska vara en attraktiv kommun att driva och etablera företag i samt verka för ett brett utbud av arbetstillfällen
 4. Nykvarns kommun ska upplevas tryggt att leva, bo och verka i
 5. Kvalitativ och tillgänglig service utifrån tjänstebrukarnas behov
 6. Kommunens medborgare ska ha lättillgängliga kanaler för synpunkter och förslag samt deltagande
 7. Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
 8. Kommunen ska ha tydliga och välförankrade processer och rutiner för det interna arbetet
 9. Budgetavvikelsen ska inte vara negativ.

Utvärdering av covid-19-pandemin

Kommunen har utvärderat krishanteringen under covid-19-pandemin med syfte att utveckla kommunens krishanteringsförmåga. Enligt utvärderingen har kommunen överlag haft ett bra krisledningsarbete, med en välfungerande organisation där man kunnat agera tidigt och ta viktiga beslut snabbt. Den interna och externa kommunikationen har fungerat bra och kommunen har haft mod att ta beslut som varit till nytta för kommunen och medborgarna.