Nykvarns kommun

Enligt spellagen som trädde i kraft 2019 har kommunerna ansvar för så kallade registreringslotterier. Övriga tillstånd ska ges av Spelinspektionen.

Spelinspektionen definierar ett lotteri som ett spel där slumpen avgör om man vinner eller inte. Traditionella papperslotter, digitala lotter, automatspel, bingospel, roulett- och tärningsspel, kortspel och vadhållning på sportevenemang och hästar är exempel på lotterier.

I Sverige är det förbjudet att ha lotterier för allmänheten utan tillstånd.

Till lotterier räknas även kedjebrevsspel, pyramidspel och liknande. Dessa kan dock inte få tillstånd enligt.

Enligt lotterilagen kan ideella föreningar få lov att anordna ett lokalt lotteri. Om din förening vill anordna ett större lotteri som till exempel sträcker sig över flera kommuner ska ni istället ta kontakt med Spelinspektionen. Samma myndighet ansvarar också för bingoverksamhet.

Lotterier som inte kräver licens eller registrering

Under vissa förutsättningar får lotterier anordnas utan licens eller registrering, till exempel

 • där deltagandet inte kräver betalning av en insats,
 • där lotteriet hålls under privata former med en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna, inte har en organiserad eller professionell prägel och sker på annat sätt än online och med låga belopp, eller
 • där lotteriet utgör ett kombinationsspel i periodisk skrift, radio eller tv, där spelet inte är huvudinnehållet och där betalningen sker genom en informations- och innehållsbaserad tjänst med integrerad betalning eller genom en mobil betalningslösning där betalningen inte överskrider 1/3 000 prisbasbelopp per telefonnummer och dag.

Föreningar behöver inte heller ansöka om tillstånd för mindre lotterier om följande fyra villkor uppfylls:

 • Lottpriset är högst 1/4000 prisbasbelopp (2023: 13 kronor).
 • Vinsterna är enbart varor.
 • Värdet av den högsta vinsten är högst 1/6000 prisbasbelopp (2023: 8 075 kronor).
 • Lotteriet hålls inom Nykvarns kommun och i samband med en tillställning som föreningen själv anordnar eller deltar i.

Lotterier som måste registreras

Om däremot en förening ordnar ett större lotteri för allmänheten måste det registreras och få tillstånd från kommunen (registreringslotteri). Registreringen ska avse en viss tid, högst fem år. Kommunen får vid en registrering ange villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas. Kommunen ska också förordna en kontrollant som föreningen redovisat till.

Registrering ges endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som uppfyller följande krav:

 • Har som huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål i landet.
 • Bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser detta ändamål.
 • I princip inte vägrar någon medlemskap.
 • Behöver intäkterna av spel för sin verksamhet.

Om din förening vill ordna ett sådant större lotteri för allmänheten ska ni ansöka om tillstånd.

 • Fyll i blanketten ”Anmälan om start av lotteri” och lämna in den minst tre veckor före lotteriets start.
 • Bifoga protokollsutdrag med föreningens beslut om att ordna lotteriet.
 • Bifoga föreningens stadgar och verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

Avgiften för att registrera är 329 kr och betalas i samband med registrering.

Kontrollant

I Nykvarns kommun är det Kultur- och fritidsnämnden som utser lotterikontrollant. Föreningen ska kontakta kontrollanten i god tid före planerad försäljningsstart. Den förening som registrerat lotterier ska senast den 15 februari redovisa lotterierna från föregående kalenderår. Ett arvode för kontrollantens arvode tas ut motsvarande 3 procent på beräknad omslutning, dock högst 2 500 kr. Kontrollanten får även ersättning för de resor som krävs för kontrollen. Arvodet ska betalas av den förening som ordnar lotteriet.

Hantering av personuppgifter

De uppgifter som föreningen lämnar förs in i ett register. Här kan du läsa mer om hantering av personuppgifter i Nykvarns kommun