Nykvarns kommun

Alla platser har sitt eget platsvarumärke, vilket kan beskrivas som den känsla som finns på en plats, som invånare och besökare får när de befinner sig på platsen och som de sedan sprider vidare.

Platsen Nykvarn

Som en del i arbetet med platsvarumärket har vi tagit fram en visuell verktygslåda fylld med material som är fritt att använda när du som företag, förening eller liknande som vill berätta om eller marknadsföra Nykvarn som plats.

Längre ner på sidan hittar du film och presentationsmaterial som är fritt att använda för dig som vill berätta om Nykvarn.

Alla platser i världen har sitt eget platsvarumärke, vilket kan beskrivas som den känsla som finns på en plats, som invånare och besökare får när de befinner sig på platsen och som de sedan sprider vidare. Hur är platsen? Vad gör platsen unik? Och vad erbjuder platsen?

Platsvarumärket består av:

•En fysisk del, dvs vårt geografiskt läge och alla byggnader och de olika miljöer som finns här
•Människorna som bor och verkar här
•Vår historia
•Våra ambitioner och själva ”andan”.

Kortfattat handlar arbetet med platsvarumärket om att tydliggöra de värden och egenskaper som vi vill att omvärlden ska förknippa med Nykvarn. Med en tydlig strategi för platsvarumärket bli det lättare

Platsens varumärke äger vi alla gemensamt – vi som bor och arbetar här, kommunen, företagen, föreningar och organisationer. Styrkan i att platsvarumärket ägs av oss alla är att vi tillsammans kan bidra till att sprida ordet om vår plats – det kan ingen enskild aktör ensam göra.

Alla platser konkurrerar med varandra i allt från besökare och nya invånare till företagsetableringar och kompetens och konkurrensen blir allt tuffare. Genom att vi som tillsammans äger platsvarumärket samlar olika aktörer och arbetar med en långsiktig och strategisk utveckling för platsen Nykvarn skapar vi goda förutsättningar för att lyckas i konkurrensen med andra kommuner och att marknadsföra och stärka attraktiviteten för vår kommun.

Arbetet med att implementera den nya strategin bland kommunens verksamheter, företag och föreningar är därför precis lika viktigt som framtagandet av strategin i sig.

Det övergripande målet med platsvarumärkesstrategin är att långsiktigt stärka platsens konkurrens- och attraktionskraft och få fler att vilja bo, besöka och driva företag i Nykvarn.

Besöksnäringen har behov av kunder och företagen har behov av arbetskraft och kompentens. Skatteintäkter är viktigt för att skapa arbetstillfällen och kunna erbjuda en attraktiv plats då en attraktiv plats är ofta en välmående plats.

Genom platsvarumärkesstrategin vill vi göra det lättare för alla som tillsammans äger platsvarumärket att förmedla en enhetlig, tydlig och gemensam bild av platsen Nykvarn.

Placeholder