Nykvarns kommun

Nykvarns kommun visselblåsarfunktion är till för att meddela misstanke om missförhållanden och oegentligheter inom kommunen. Anmälan kan vara anonym.

Visselblåsning är när en anställd i ett arbetsrelaterat sammanhang larmar om olika typer av missförhållanden i sin arbetsgivares verksamhet. Det kan handla om något som är olagligt, oetiskt eller direkt olämpligt.

Det som rapporteras (visselblåses) måste det ha ett större intresse än det egna, ett så kallat allmänintresse.

Vem kan visselblåsa?

Visselblåsarlagen omfattar de som är hel-, deltids- eller visstidsanställda i en verksamhet. Lagen omfattar även arbetssökande, praktikanter, inhyrd och inlånad personal, volontärer, företagsledning och aktieägare som är verksamma i ett aktiebolag.

Generella klagomål eller synpunkter på Nykvarns kommun och dess verksamheter görs här.

När ska visselblåsarfunktionen inte användas?

En visselblåsarfunktion ska inte användas för rapportering om förhållanden som enbart rör personens egna arbets- eller anställningsförhållanden, det är inte av allmänintresse. Dessa frågor ska hanteras internt.

Exempel på tillfällen då funktionen inte ska användas

  • När det uppstått konflikter mellan den som rapporterar och en annan anställd
  • Om det finns synpunkter på ledarskapet
  • Vid missnöje med lönesättning

Hur visselblåser du?

För Nykvarns kommun är det viktigt att missförhållanden som inträffat i organisationen och som kan skada verksamheten eller medarbetare så tidigt som möjligt uppmärksammas och utreds. Vi har valt att alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör. Human & heart HR ABs visselblåsartjänst Trust & heart används för att rapportera alla typer av missförhållanden eller oegentligheter som är av allmänintresse.

En anmälan till visselblåsarfunktionen kan göras anonymt genom:

Inom sju dagar får du en bekräftelse på att rapporten är mottagen. Återkoppling ges senast inom tre månader efter bekräftelsen. Ärendets status går att följa genom att logga in med ID och lösenord som du får när du gör anmälan.

Trygghet för visselblåsare

Regelverket förbjuder arbetsgivare att på något sätt bestraffa den som larmat. Exempel på det kan vara: mobbing, hot, avskedande, uppsägning, omplacering, utebliven löneökning, ryktesspridning och andra försök i syfte att skada och/eller påverka visselblåsaren. Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om sådana åtgärder genomförs som resultat av visselblåsningen.

Externa kanaler

Som ett alternativ till att använda visselblåsarfunkttionen kan du även rapportera om missförhållanden direkt till särskilt utvalda svenska myndigheter (extern rapportering) utan risk för repressalier. Vilken myndighet du ska rapportera till beror på karaktären av det missförhållande som du rapporterar om. Rapporteringen ska göras med hjälp av etablerade rapporteringskanaler för missförhållanden hos den relevanta myndigheten.

Offentliganställda kan välja att lämna uppgifter till media

Meddelarfriheten innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljder, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering. Detta gäller i viss utsträckning även sekretessbelagda uppgifter. Undantag från meddelarfriheten gäller vissa allvarliga brott mot t.ex. rikets säkerhet. I offentlighets- och sekretesslagen anges när tystnadsplikt inskränker meddelarfriheten.

Visselblåsning är ett komplement till det särskilda skydd som grundlagen ger genom reglerna om meddelarskydd, meddelarfrihet och efterforskningsförbud.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

All behandling av personuppgifter inom ramen för kommunens visselblåsarfunktion sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Behandlade personuppgifter raderas normalt inom två år efter att en utredning om ett rapporterat missförhållande avslutats.
Vid bedömning och utredning av anmälningar via visselblåsartjänsten behandlar vår samarbetspartner Human & heart personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig. Här kan du ta del av deras integritetspolicy. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta personalkontoret om du har några frågor.