Nykvarns kommun
Placeholder

Kartbild på ungefärligt inventeringsområde

I samband med att detaljplanarbete för bevarande av den värdefulla kulturmiljön runt Turingeån påbörjas kommer Planavdelningen inventera området under maj och juni 2022.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-04-05 § 56 att ge förvaltningen i uppdrag att pröva en detaljplan för Kokboken 10 m.fl. (Turingeån kulturmiljö).

Syftet med att ta fram en detaljplan är att bevara områdets värden då fastigheterna runt Turingeån skapar en unik och värdefull kulturmiljö i kommunen som är en viktig del av Nykvarns historia.

Inventeringen sker för att få en bättre förståelse av den unika och värdefulla kulturmiljön som området utgör samt för att se vilka värden som är viktiga att bevara. Planavdelningen kommer inventera fastigheterna och miljön i området under maj och juni 2022. Berörda fastighetsägare kommer få information hemskickat.

Länk till mer information om det tidiga detaljplanearbetet