language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Beslutat av kommunstyrelsen 7 juni

Kommun och politik

Ökad tillgänglighet vid Älgbostad och Hökmossbadet, utveckling av Furuborgs idrottsområde och en delårsrapport per 31 mars 2022. Det var några ärenden som togs upp under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen. Kommunstyrelsen fick också en presentation av koldioxidbudgeten av Anders Heggestad från Klimatsekretariatet.

Kommunstyrelsens sammanträde inleddes med en presentation av koldioxidbudgeten av Anders Heggestad. Här kan du läsa mer om koldioxidbudgeten.

Ökad tillgängligheten vid Älgbostad och Hökmossbadet

Inför sommarsäsongen 2022 ska området kring Älgbostad och Hökmossbadet rustas upp för att öka tillgängligheten och skapa en tryggare plats.

Det här ska göras

  • Stigar ska tillgängliggöras genom gräsklippning, slyröjning och beskärning av träd och buskar längs stigarna
  • Vägbommen in till området ska göras om för att underlätta gång- och cykelpassage
  • Sittplatser ska sättas upp i trädgården, bland annat med utsikt över sjön, och papperskorgar placeras ut
  • Klotter ska saneras
  • Det ska undersökas om byggnaderna där det finns ras- och skaderisk kan rivas och städning ska utföras kring byggnaderna

Utveckling av Furuborgs idrottsområde

En detaljplan för bostäder, skolor och idrott tas just nu fram för Furuborgsområdet. Då området pekas ut som ett led i att profilera Nykvarn som en hälsokommun har kommunstyrelsen beslutat att ett visionsdokument för utvecklingen av Furuborgs idrottsområde ska tas fram för att tydliggöra hur man skulle kunna utveckla området med exempelvis simhall, ishall, fotboll, inomhusidrotter, padelbanor, löparbanor och liknande. I visionen ska medborgarförslagen ”Färdigställ Nykvarns IP med löparbanor runt konstgräsplanen” och ”Ishall och simhall i Nykvarn” hanteras. Visionsdokumentet ska vara klart och återrapporteras till kommunstyrelsen i november 2022.

Delårsrapport 31 mars 2022

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten per den 31 mars 2022 för Nykvarns kommun. Prognosen för verksamheterna visar på ett överskott om 300 tkr. God ekonomisk hushållning uppnås, kommunen når både sina finansiella och verksamhetsmässiga mål. Resultatet inklusive skatter och finansiella poster bedöms till 7,3 mkr.

Senast uppdaterad 2022-09-13 10:23

Dela sidan

Senast uppdaterad 2022-09-13 10:23

Dela sidan