language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Ändring av detaljplan inom Mörby 5:34 är utställd på samråd

Bygga, bo och miljö

Placeholder

Planområdets lokalisering i förhållande till tätorten.

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade 2022-06-07 § 119 att godkänna samrådsförslaget och låta förvaltningen skicka ut förslaget till ändring av detaljplan på samråd. Samrådstiden pågår mellan 2022-06-21 och 2022-07-12.

Planområdet är beläget ca 2,5 kilometer öster om Nykvarns centrum i Mörby verksamhetsområde. Området avgränsas av Mörbyvägen i sydväst, av industri- och verksamhetsfastigheter i öst och nordväst och i övrigt av natur.

Syftet med ändringen av detaljplan är att möjliggöra en tillbyggnad av befintlig lager- och industribyggnad inom fastigheten Mörby 5:34. Föreslagen tillbyggnad är placerad där det idag går kommunala ledningar för dricksvatten, avlopp och dagvatten som försörjer Mörby 5:7 så dessa behöver flyttas för att tillbyggnaden ska vara möjlig. Ledningarna flyttas till norr om Mörby 5:7 till kommunalägd mark där markreservat och ledningsrätt inte behövs.

Läs mer om förslaget till ändring av detaljplan och hur du lämnar dina synpunkter på förslaget här.

Senast uppdaterad 2022-09-13 08:48

Dela sidan

Senast uppdaterad 2022-09-13 08:48

Dela sidan