Nykvarns kommun
Placeholder

Planområdets lokalisering i förhållande till tätorten.

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade 2022-09-27 § 142 att godkänna samrådsförslaget och låta förvaltningen skicka ut förslaget till ändring av detaljplan på samråd. Samrådstiden pågår mellan 2022-10-10 och 2022-10-30.

Planområdet är beläget i Brokvarn, cirka 1,5 kilometer sydost om Nykvarns centrum. Planområdet är cirka 800 kvadratmeter stort och är idag angetts som natur i gällande detaljplan.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för en större parkeringsplats och avsläppningsyta tillhörande förskolan för att förhindra trafikproblem som förväntas uppstå längs den högt trafikerade Järnavägen.

Läs mer om förslaget till ändring av detaljplan och hur du lämnar dina synpunkter på förslaget här.