language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Detaljplan för Ströpsta 3:94 är utställd för granskning II

Bygga, bo och miljö

Placeholder

Planområdets lokalisering i förhållande till tätorten.

Kommunstyrelsen i Nykvarns kommun beslutade 2023-01-24 § 14 att godkänna planförslaget och låta förvaltningen skicka ut förslaget till detaljplan på granksning II. Granskningstiden pågår mellan 2023-02-16 och 2023-03-09.

Planområdet är beläget i Brokvarn, cirka två kilometer sydost om Nykvarn centrum. Planområdet avgränsas av ett gammalt sågverk med tillhörande byggnader i norr, enstaka villor i söder och Rudkällavägen i väst. Detaljplanen bedöms inte strida mot kommunens gällande översiktsplan.

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av ett nytt bostadsområde i form av flerbostadshus. Parkering till den nya bostadsexploateringen kommer lösas inom fastigheten.

Läs mer om förslaget till ändring av detaljplan och hur du lämnar dina synpunkter på förslaget här.

Senast uppdaterad 2023-02-15 01:14

Dela sidan

Senast uppdaterad 2023-02-15 01:14

Dela sidan