language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Snart dags för nästa etapp i centrumbygget

Bygga, bo och miljö

Placeholder

De första husen i nya centrum är så gott som klara. Snart är det dags för nästa etapp i det stora byggprojektet. Då påverkas bland annat den yta som i dag är parkeringsplats framför kommunhuset.

Sedan centrumbygget tog fart hösten 2021 har kvarter 4, 5 och 6 kommit på plats och de första hyresgästerna är på väg in. Det betyder att den stora centrumomvandlingen går in i nästa etapp.

I den etappen rivs först den låga byggnaden intill Ica och Nykvarnskyrkan där kommunens bygg- och miljöenheter tidigare hade sitt kontor. Där anläggs en parkering. Nästa rivning blir i andra änden av centrum, när byggnaderna som tidigare var vårdcentral, och där grillen finns, tas bort. Här ska de två husen i kvarter 3 byggas.

Under markytan i kvarter 3 ska också ett parkeringsgarage byggas. Det medför att halva stora parkeringen framför kommunhuset måste stängas. Enligt exploatörens senaste tidsplan sker det i september 2023. Då kommer istället parkering att erbjudas i andra lägen runt centrum.

– Vi vet att många påverkas när parkeringsplatser försvinner från centrum. Totalentreprenören Moby som exploaterar centrum åt fastighetsägarna har detaljerade planer för sina byggnadsetapper. I planeringen ingår parkeringslösningar på nuvarande och kommande ytor, säger samhällsutvecklings- och näringslivschef David Schubert.

Marken i centrum ägs av Slättö Förvaltning och Sveaviken Bostad i lika delar. Kommunen ansvarar enbart för så kallad allmän platsmark, det vill säga offentliga ytor som kommunala gator och torg. Dessa ytor görs i ordning i takt med att kvarteren blir färdiga.

– Vi samråder med exploatörerna i teknik- och planeringsfrågor kring genomförandet för att få en så bra situation som möjligt under bygget av resterande kvarter, säger David Schubert.

Kommunens projektledning medverkar i samordningen av planering och genomförande. Det planerade torget vid trappan till stationen och den lilla parken vid kyrkans byggnad kan påbörjas tidigast våren 2024. Gator och mark utanför kvarter 3, 4, 5 och 6 kan anläggas tidigast efter semestern 2025. Och ytorna utanför kvarter 7 och 8 tidigast hösten 2026.

Parkeringsfrågorna samordnas av exploatörerna Slättö/Sveaviken enligt ett gällande tilläggsavtal till exploateringsavtalet mellan kommunen och den tidigare fastighetsägaren. När centrumbygget står klart finns det lika många p-platser som i dag för besökande till centrum (186 platser). Sveaviken har också lovat installera laddstolpar, plats för bilpool och cykelpool för sina hyresgäster.

Slättö har satt upp nya skyltar på ett flertal ställen runt centrum. Där finns information om vad som händer med deras åtaganden under 2023.

Frågor och svar

Var ska besökare och personer som jobbar i centrum parkera när centrum är klart?
Svar: I detaljplanen finns det ett antal parkeringsplatser som kan användas när centrum är färdigställt. Redan i dag finns det också ett parkeringsgarage som alla centrumbesökare kan använda. Kommunens anställa har inga fasta parkeringsplatser. Se även svaret på nästa fråga.

Butiker och restauranger kommer ju att ligga i östra delen av centrum. Vilka parkeringsplatser ska kunder och personal använda då?
Svar: I detaljplanen finns tre parkeringsytor inritade i den östra delen av centrum: En längs Hökmossvägen och en närmare vårdcentralen. Plus parkeringsdäcket ovanpå garaget och platser i garaget, som är tillgängliga redan i dag. I andra delen av centrum byggs en fjärde parkeringsyta längs Centrumvägen.

Var ska kommunens anställda parkera? Och besökare till butikerna bortanför biblioteket?
Svar: Kommunens anställda har inga egna parkeringsplatser. Besökare till butikerna bortom biblioteket kan ställa bilen på den parkering som ska anläggas längs Centrumvägen.

Tar inte kommunen något ansvar för parkeringsfrågan under byggnationen av centrum?
Svar: Under byggprocessen har vi en dialog med Sveaviken. Parkeringsfrågan är redan reglerad i avtal med Sveaviken. På det sättet tar kommunen ansvar.

Det är rörigt i centrum och högre risk för olyckor än normalt. Vilket ansvar tar kommunen om det händer en olycka?
Svar: Under byggnationen har entreprenören ansvaret. När kommunen tar över de allmänna ytorna tar vi ansvar för de kommunala ytorna.

Hur kommer det sig att kommunen inte sett till att det finns parkeringar under byggtiden?
Svar: Det finns p-platser men alla tillgängliga platser i parkeringsgaraget och på parkeringsdäcket används inte i den mån som är önskvärt.

Varför får kommunens anställda använda parkeringen? Den är ju till för besökare.
Svar: Det finns ingen lag som förbjuder anställda att parkera på en allmän parkering. Kommunen uppmanar dock sina anställda att använda andra p-platser än de som är avsedda för centrumbesökare.

De byggare som har uppdrag i centrum ställer också sina bilar på besöksparkeringen. Vilket ansvar tar kommunen för det?
Svar: Slättö/Sveaviken äger marken och vi har bett våra kontaktpersoner uppmana byggarbetare, leverantörer och andra att parkera på andra plaster. Men det finns ingen lag som hindrar dem från att parkera i centrum.

I tidigare planer fanns ett stort torn inritat där det i dag är parkering. Vad hände med det?
Svar: Det höga tornet, Kampanilen, ingår inte i de första etapperna. Vi är dock övertygade om att den senare etappen kommer byggas om några år.

Är parkeringsgaraget öppet för allmänheten i dag?
Ja, garaget är öppet för allmänheten

När blir centrum klart?
Svar: Planen är att centrum är helt klart 2026.

Är ni tjänstepersoner i kommunen nöjda med hur byggnationen av centrum har gått till?
Svar: Vi förstår att människor upplever att det är rörigt, men det är ett komplext projekt. Med tanke på förutsättningarna är vi hittills mycket nöjda med genomförandet.

Varför äger inte kommunen marken och kommunhuset?
Svar: Det är ett stort, dyrt och komplext projekt att riva och bygga ett helt nytt centrum. Kommunen har varken ekonomi eller kompetens att genomföra denna typ av projekt. Kommunens högsta ledning valde därför i ett tidigt skede att sälja marken till aktörer med den kunskap och erfarenhet som krävs.

Var ska de nya hyresgästerna parkera?
Svar: I Nykvarns centrum är det mycket nära till kollektivtrafiken. Det kommer finnas gott om p-platser (i garage) för den som har bil. De boende får också tillgång till både bil-och cykelpool.

Senast uppdaterad 2023-02-15 02:18

Dela sidan

Senast uppdaterad 2023-02-15 02:18

Dela sidan